مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷ - نخست‌وزیران: میرزا حسن‌خان مستوفی (مستوفی‌الممالک) - مستوفی - مهدی‌قلی ‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) - رییس مجلس: سید محمد تدین - میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک)

مجموعه قوانین ششمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
رضا شاه آرامگاه فردوسی را می‌گشاید ۱۳۱۳ توس
آرامگاه فردوسی توس

فهرست زیر دربرگیرنده تصمیم‌های مجلس شورای ملی دوره ششم قانونگذاری می باشد

فهرست قوانین موضوعه و مسائل مصوبه دوره ششم تقنینیه که دارای چهار قسمت می باشد

- قسمت اول - قوانین
- قسمت دوم - عهدنامه‌ها – مقاوله‌نامه‌ها
- قسمت سوم - امتیازات
- قسمت چهارم - کنتراتها
- قسمت پنجم - تصویبات مالی
الف – بودجه‌ها
ب – اعتبارات
ج – شهریه و مستمریات
- قسمت ششم - تصمیمات و مطالب متفرقه

قسمت اول - قوانین

قسمت دوم - عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها

قسمت سوم - امتیازات

قسمت چهارم - کنترات‌ها

قسمت پنجم - تصویبات مالی

الف – بودجه‌ها

ب- اعتبارات

قسمت ششم - تصمیمات و مطالب متفرقه

  • -