قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسرمخارج انتخابات دوره ششم - مصوب ۲۹ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحد - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از عایدات هذه‌السنه ۱۳۰۶ برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه به وزارت‌داخله کارسازی دارد.

تبصره ۱ - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم تقنینیه را علاوه بر مبلغ فوق تأدیه نماید.

در صورت لزوم به مصرف مخارج همان دوره انتخابیه می‌رسد چنانچه صرفه‌جویی هنگام ضرورت معلوم نباشد از اصل بودجه مملکت پرداخت‌می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا