قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی بابت مهر و آبان‌ ماه ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی بابت مهر و آبان ماه ۱۳۰۵ - مصوب اول آبان ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که کلیه مخارج مملکتی به انضمام شهریه و مستمریات و مصارف و حقوق منتظرین خدمت بابت مهر و آبان‌هذه‌السنه ۱۳۰۵ را بر طبق بودجه‌های تفصیلی و مواد مقرره قانون بودجه مصوب سنه ۱۳۰۴ در حدود پرداخت اسفند ماه به عنوان علی‌الحساب‌بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی