تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه‌روزی ایتام کرمان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه‌روزی ایتام کرمان - مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت معارف مکلف است از اول ۱۳۰۷ سالیانه یک هزار و دویست تومان برای کمک خرج به مدرسه صنعتی شبانه‌روزی ایتام‌کرمان در بودجه خود پیش‌بینی نماید.

تصمیم فوق در جلسه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا