قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای موسسه پاستور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای موسسه پاستور - مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که یک نفر متخصص درجه جهت مؤسسه پاستور از فرانسه به سمت ریاست فنی و اداری‌مؤسسه مزبوره و تربیت مستخدمین فنی مؤسسه از قرار سالی پنج هزار تومان برای مدت سه سال استخدام نماید.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ سالیانه مبلغ یک هزار تومان بر

مبلغ فوق اضافه شده‌است.

تبصره - تخصص متخصص مزبور را مؤسسه پاستور پاریس و دولت فرانسه باید تصدیق نماید. ماده دوم - برای خرج مسافرت ایاب و ذهاب متخصص مزبور تا میزان یک هزار تومان به دولت اعتبار داده می‌شود.

ماده سوم - سایر شرایط استخدام متخصص مزبور مطابق با قانون مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی