قانون اجازه تبدیل رتبه‌های اداری به رتبه‌های قضایی درمورد فارغ‌التحصیل‌های مدرسه عالی حقوق یا سیاسی تا مدت شش ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه تبدیل رتبه‌های اداری به رتبه‌های قضایی در مورد فارغ‌التحصیلهای مدرسه عالی حقوق یا سیاسی تا مدت‌شش ماه - مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است که تا مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی اداری را که دارای تصدیق‌نامه فراغت‌تحصیل از مدارس عالیه حقوق یا سیاسی باشند به مشاغل قضایی بگمارد. رتبه قضایی اشخاص مزبور از رتبه اداری که داشته یا قانوناً می‌توانند داشته باشند نباید بیشتر باشد.

چون به موجب قانون ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید بعداز تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون‌اجازه تبدیل رتبه‌های اداری به رتبه‌های قضایی در مورد فارغ‌التحصیلهای مدرسه عالی حقوق یا سیاسی تا مدت شش ماه) مشتمل بر یک ماده که درتاریخ ۳۰ تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا