قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصدو هفت مملکتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مملکتی - مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عایدات پیش‌بینی شده مملکتی را از بابت ۱۳۰۷ مطابق تشخیص به جزء کمیسیون بودجه در حدود مبلغ بیست‌و هفت میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست و نه تومان و هفت قران تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که حقوق و مصارف‌هذه‌السنه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مستمریات و شهریه‌ها و مصارف و حقوق منتظرین خدمت و سایر مخارج مملکتی را به جزء اعتبارات ذیل وبر طبق بودجه‌های تفصیلی که در کمیسیون بودجه تصویب شده و جمع آن بالغ بر بیست و هفت میلیون و ششصد و یازده هزار و سیصد و نود و یک‌تومان و هفت قران و دویست دینار است با تطبیق قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مربوطه از ابتدای سال ۱۳۰۷‌کارسازی دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه ۳۱ خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۵۱۱ الی ۵۱۴(صورت فوق ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مملکتی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا