قانون بودجه سنه ۱۳۰۶ اداره ذوب‌آهن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه ۱۳۰۶ اداره ذوب آهن - مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مبلغ پانزده هزار و یکصد و هفتاد و دو تومان مخارج یکساله ۱۳۰۶ اداره ذوب آهن را بر طبق بودجه‌تفصیلی ضمیمه از محل اعتبار چهار میلیون و نیم که به موجب قانون ۹ اسفند ماه ۱۳۰۵ برای امر ذوب آهن اختصاص داده شده کارسازی دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۴۵۳)

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سنه ۱۳۰۶ اداره ذوب آهن بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا