قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان جهت مخارج فوق‌العاده که پیش آمده‌است

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان جهت مخارج فوق‌العاده که پیش آمده‌است - مصوب ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان از محلهای تعهدنشده بودجه عمومی ۱۳۰۷‌مملکتی جهت مخارج فوق‌العاده که پیش‌آمده‌است پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا