قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده به استثنای لایحه قانون حکمیت بعد از تصویب‌کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه لیله پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • پاورقی: قانون فوق به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ تمدید و تجدید شده‌است.