قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج دولت در فروردین‌ ماه ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداختی اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج دولت در فروردین ماه۱۳۰۶ - مصوب ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز خواهد بود مخارج دولت را برای فروردین ماه ۱۳۰۶ از قرار یک دوازدهم بودجه‌های مصوب و در حدود پرداختی‌که برای اسفند ماه ۱۳۰۵ تصویب شده‌است با رعایت قوانین مربوطه به این مخارج علی‌الحساب تأدیه نماید. تبصره ۱ - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود علاوه بر یک دوازدهم فوق تا میزان دویست هزار تومان از محل کل اعتبار انتفاعی برای مخارج‌ضروری انتفاعی به مصرف برساند.

(‌تبصره ۲ - برای مخارج وصول عواید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه از قرار صدی دو به دولت اعتبار داده شده و وزارت مالیه مجازاست در فروردین ماه هذه‌السنه از قرار یک دوازدهم صدی دو مزبور را پرداخت نماید.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی تبصره دوم ملغی شده‌است.

تبصره ۳ - وزارت مالیه مجاز است تا موقعی که بودجه کل مملکتی به تصویب برسد راجع به ماه فروردین و ماههای بعد هر اعتباری که علاوه برعایدات برآورد شده ۱۳۰۶ در مجلس تصویب گردیده‌است از اضافه دخل ۱۳۰۵ بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا