قانون اصلاح قسمت اخیر ماده ۹۳ نظامنامه مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اصلاح قسمت اخیر ماده ۹۳ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی

در انتخابات مجلس عمومی غیر از انتخابات هیأت‌رییسه به طریق ذیل عمل می‌شود قبلاً پنج نفر از نمایندگان به حکم قرعه با یک نفر از منشیان به تعیین رییس برای استخراج و نظارت آراء معین می‌شوند بعد از آن رییس عده حضار درجلسه و انتخاب یکی از کمیسیونها را اعلام می‌نماید.

نمایندگان حاضر در جلسه هر کدام یک پاکت که حاوی ورقه رأی راجع به کمیسیون اعلام شده‌است به دست پیشخدمت مخصوص می‌دهند تا درظرف رأیی که همراه دارد گذاشته و پس از اخذ آراء کمیسیون مزبور در روی کرسی خطابه می‌گذارد - بعد از آن رییس مجدداً عده حضار در جلسه وانتخاب کمیسیون دیگر را اعلام و به ترتیب فوق اخذ آراء می‌شود تا این که تمام آراء راجع به کمیسیونها جدا جدا اخذ شده و در روی کرسی خطابه‌گذاشته شود.

در انقضاء جلسه ظروف آراء مأخوذه تسلیم هیأت نظار می‌شود که در خارج استخراج نموده نتیجه را رییس در جلسه بعد اعلام نماید. اصلاح فوق در جلسه بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا