قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه - مصوب ۱۲ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است بودجه اضافی ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه را که مبلغ آن بالغ بر شصت و پنج هزار و نهصد و شصت و دوتومان و پنج قران و چهارصد و پنجاه دینار می‌باشد بر طبق صورت ضمیمه پرداخت نماید.

تبصره ۱ - مؤسساتی که در بودجه اضافی مزبور پیش‌بینی شده و هنوز تأسیس نشده‌است بودجه آنها را از محل اعتبار ۱۳۰۶ و از تاریخ تأسیس آن‌پرداخته خواهد شد.

تبصره ۲ - وزارت خارجه مکلف است کارگذاریهای ایالات و ولایات را مطابق قانون ۲۸ خرداد ۱۳۰۶ و اداره محاکمات وزارت خارجه را از ۱۹‌اردیبهشت ۱۳۰۷ که تاریخ انقضای مدت و موعد فسخ عهدنامه‌هایی است که از طرف دولت اعلام گردیده منحل نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه دوازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۴۱۸ الی ۴۲۱

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا