قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه ذوب‌آهن و لوکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه ذوب آهن و لوکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی - مصوب ۷ آذر ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که مبالغ ذیل را:

۱ - جهت خرید سوار کردن کارخانه ذوب آهن در ۱۳۱۶ ۶۰۰۰۰ لیره

۲ - بابت خرید ده عدد لوکوموتیو ۷۹۰۴۶ لیره

۳ - ساختمان سرسره در بندر پهلوی ۷۹۸۲۹ لیره

از محل اندوخته کشور برداشت نموده و به اقساط معینه در قراردادهای مربوطه به مصرف هزینه‌های مزبور برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری