قانون اجازه پرداخت هشتصد و هفتاد و پنج قران شهریه به ورثه مرحوم حاج شیخ عبدالنبی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت هشتصد و هفتاد و پنج قران شهریه به ورثه مرحوم حاج‌شیخ عبدالنبی - مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد و بیست تومان مستمری دیوانی آقای آقا شیخ مهدی پسر بزرگ مرحوم حاج شیخ عبدالنبی را که درسال تومانی تومان دریافت می‌دارند از تاریخ تصویب این قانون قطع و به نفع دولت ضبط نماید.

ماده دوم - وزارت مالیه مجاز خواهد بود که ماهی هشتصد و هفتاد و پنج قران از محل وظایف و مستمریات:

آقای شیخ مهدی از تاریخ تصویب تا مدت پنج سال ۴۰۰ قران

میرزا صادق در مدت پانزده سال به شرط تحصیل ۱۸۰ قران

میرزا باقرخان در مدت ۱۵ سال به شرط تحصیل ۱۸۰ قران

عصمت‌خانم صبیه آن مرحوم تا زمان ازدواج ۱۱۵ قران

......................................................

۸۷۵ قران

درباره چهار نفر اولاد ذکور و اناث آن مرحوم به شرح فوق به طور شهریه برقرار و پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه هفدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین