قانون اجازه پرداخت بودجه سفارت ایران در لهستان از تاریخ تاسیس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت بودجه سفارت ایران در لهستان از تاریخ تأسیس - مصوب ۱۲ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد بودجه سفارت ایران در لهستان را که مبلغ سالیانه آن مطابق صورت جزو ذیل‌دوازده هزار و هفتصد و بیست تومان می‌باشد.

شرح عنوان ماهیانه تومان سالیانه تومان


وزیر مختار مقرری ۳۱۲ -

وزیر مختار فوق‌العاده ۸۸ ۴۸۰۰

نایب دوم مقرری ۱۰۷ -

نایب دوم فوق‌العاده ۵۳ ۱۹۲۰

مستخدمین جزء ۱۰۰ ۱۲۰۰

اعتبار مصرف ۴۰۰ ۴۸۰۰

جمع ۱۲۷۲۰

از تاریخ تأسیس سفارتخانه مزبور بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا