قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دو ماهه تیر و امرداد ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب ۱۳۰۵ برای مخارج مملکتی در دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ - مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه تیر و مرداد ۱۳۰۶ به میزان دو دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب اسفند۱۳۰۵ و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می‌شود به رسم علی‌الحساب بپردازد.

تبصره - وزارت مالیه مجاز است صدی سه از عاید انحصار قند و شکر و چای و مالیات راه را برای وصول این عواید توسط اداره گمرک در مرکز وولایات و تفتیش سواحل و جلوگیری از قاچاق مصرف نماید و همچنین مخارج حق‌الثبت نیز از همین محل پرداخته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا