قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۷ درحدود اعتبارات مصوبه اسفند ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دوماهه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۷ در حدود اعتبارات مصوبه اسفند ۱۳۰۶ - مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه مخارج مملکتی را بابت دوماهه اردیبهشت و خرداد ماه (۱۳۰۷) در حدود اعتبارات مصوبه برای اسفند۱۳۰۶ مملکتی و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می‌شود به رسم علی‌الحساب تأدیه نماید.

تبصره ۱ - وزارت مالیه مجاز است حقوق مستخدمین جزء را اعم از مرکز و ولایات در آخر هر ماه در حدود اعتبارات پرسنلی وزارتخانه یا اداره‌مربوطه که تا آن تاریخ تصویب شده‌است به رسم علی‌الحساب تأدیه نماید.

تبصره ۲ - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از اول فروردین ماه ۱۳۰۷ ماهی پنج هزار تومان حقوق اطبای ولایات و سایر مخارج صحی ولایات‌را تا تصویب بودجه ۱۳۰۷ از اعتبار کل بودجه هذه‌السنه صحیه کل تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا