قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در لایحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی شش فقره اعتبارات ذیل منظوره در لایحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی را تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که ازاول فروردین ماه ۱۳۰۷ بر طبق قوانین مربوطه کارسازی دارد:

فقره ۱۶ ماده دوم لایحه بودجه

الف - اعتبار ماهیانه دولت برای مخارج غیر مترقبه ۱۳۲۰۰۰۰ قران

ب - اعتبار مخارج سری دولت ۳۶۰۰۰۰ قران

ج - اعتبار انعام دولت ۱۲۰۰۰۰ قران

د - اعتبار تبلیغات و اعتبارات مخصوصه برای عمران

خوزستان و لرستان و کردستان ۱۰۰۰۰۰۰ قران

فقره ۱۷ ماده دوم لایحه بودجه

اعتبار آشنا کردن افکار عامه به اوضاع ایران ۴۵۰۰۰۰ قران

فقره ۲۰ ماده دوم لایحه بودجه

اعتبار برای تأسیس عام‌المنفعه ۶۰۰۰۰۰۰ قران

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا