مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم
حسن مستوفی (مستوفی‌الممالک)
مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)
محمد تدین رییس مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم - ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۲ امرداد ۱۳۰۷ - نخست‌وزیران: میرزا حسن‌خان مستوفی ۵ مهر ماه ۱۳۰۵ (مستوفی‌الممالک) - حسن مستوفی ۲۵ بهمن ۱۳۰۵ - مهدی‌قلی ‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) - رییس مجلس: سید محمد تدین - میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک)

نخست‌وزیر حسن مستوفی

نخست‌وزیر حسن مستوفی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۰ - دربرگیرنده: ۱- شور در خبر كمیسیون بودجه راجع به الغای مالیات‌های صنفی و مالیات و مالیات سرشماری و تصویب قانون مذكور ۲- سؤال آقای یاسایی راجع به انتخابات استرآباد و جواب آقای معاون وزارت داخله ۳- سؤال آقای حاج رضا رفیع راجع به فروش بنزین در شهرها و محبوسین نظمیه و جواب آقای معاون وزارت داخله ۴- سؤال آقای امیرحسین خان راجع به انتخابات كردستان و جواب آقای معاون وزارت داخله ۵- بقیه شور اول در طرح قانون بلدی از ماده ۴۶ الی آخر طرح


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۱ - دربرگیرنده: ۱- اخذ رأی به ورود شور ثانی طرح قانون بلدی ۲- شور اول خبر كمیسیون داخله راجع به مؤسسات صحی مملكتی ۳- تقدیم لایحه یك دوازدهم بودجه مملكت از طرف آقای وزیر مالیه ۴- شور ثانی نسبت به لایحه اتوبوس‌رانی (ماده اول)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۲ - دربرگیرنده: ۱- شور ثانی خبر كمیسیون عامه راجع به اتوبوس‌رانی طهران از ماده ۲ الی ماده ۷ ۲- سؤال آقای آقا سید یعقوب از آقای وزیر مالیه راجع به غرفه ایران در نمایشگاه فیلادلفیا و جواب آقای وزیر مالیه ۳- سؤال آقای دكتر مصدق از آقای وزیر مالیه راجع به قرارداد وزارت مالیه با بانك شاهنشاهی و مسكوكات خارجی كه به ایران وارد می‌شود و جواب آقای وزیر مالیه ۴- قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات ۵- قانون معافیت ساروج وگچ و آهك از تأدیه مالیات راه ۶- قانون معافیت اجازه پرداخت پانزده هزار تومان شهریه در باره حسن خان پسر مرحوم بهادر‌السلطنه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۳ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره راجع به خبر كمیسیون بودجه در موضوع اعتبار برای مؤسسات جدید معارفی (ماده۱-۲) ۲- سؤال آقای حاج رضا رفیع از آقای وزیر مالیه راجع به مالیات گیلان وجواب آقای وزیر ۳- تقدیم لایحه كمك به ملاكین كه گاوشان مرده وهمچنین لایحه امتیاز سد رودخانه فاروق [رمان] به علی‌اصغرزاده از طرف آقای وزیر مالیه ۴- شور ثانی و تصویب لایحه معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات ۵- شور ثانی و تصویب لایحه معافیت ساروج و گچ و آهك از گمرك ۶- طرح و تصویب خبر كمیسیون راجع به شهریه پسر مرحوم بهادر ‌‌السلطنه ۷- قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات ۸- قانون معافیت ساروج و گچ و آهك از مالیات راه ۹- قانون تصویب پانزده تومان شهریه درباره پسر بهادر‌السلطنه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ آذر ۱۳۰۵ نشست ۴۴ - دربرگیرنده: ۱- شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به پرداخت چهار دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۴برای مخارج چهار ماهه آخر ۱۳۰۵ ۲- شور كلی نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات ۳- قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۴ بابت چهار ماهه آخر ۱۳۰۵


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ دی ۱۳۰۵ نشست ۴۵ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات ۲- تقدیم لایحه اضافات بودجه ۱۳۰۵ مملكتی از طرف آقای وزیر مالیه و توضیحات نسبت به اداره ارزاق ۳- تصویب دو فقره مرخصی آقایان مفتی. روحی ۴- قرائت خبر شعبه دوم نسبت به انتخابات كرمان و نمایندگی آقای حاج میرزا مرتضی ۵- اخذ رأی نسبت به دو شوری بودن لایحه فروش خالصه‌جات و تصویب آن ۶- ختم شور كلی لایحه فروش خالصه‌جات • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ دی ۱۳۰۵ نشست ۴۷ - دربرگیرنده: ۱- اخذ رأی با مهره نسبت به نمایندگی آقای حاج میرزا مرتضی از كرمان و تصویب آن ۲- شور اول ماده اول خبر كمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات ۳- معرفی آقای جلالی به سمت معاونت وزارت مالیه از طرف آقای وزیر مالیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ دی ۱۳۰۵ نشست ۴۸ - دربرگیرنده: ۱- شور اول ماده در ماده دوم خبر كمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات ۲- سؤال آقای محمدولی میرزا از وزارت مالیه راجع به مراسله دولت به كمپانی نفت جنوب راجع به نفت حدود غرب نوشته است و جواب آقای وزیر ۳- سؤال آقای بامداد از وزارت مالیه راجع به تبدیل پول نقره و طلا و جواب آقای وزیر ۴- تقدیم لایحه قرارداد پستی بین‌المللی و همچنین لایحه راجع به مستمریات وراث مستخدمین پست و تلگراف از طرف آقای وزیر پست و تلگراف ۵- معرفی آقای شكوه به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۰۵ نشست ۵۰ - دربرگیرنده: ۱- ارجاع خبر كمیسیون بودجه دوره پنجم تقنینیه راجع به شهریه آقا سید محمدباقر تبریزی به كمیسیون بودجه دوره ششم بر حسب تقاضای كمیسیون ۲- مذاكره راجع به طرح قانونی در موضوع لزوم تنظیم لایحه قانونی تشكیلات وزارتخانه‌ها در ظرف مدت سه ماه و تصویب قانون مزبور ۳- شور و مذاكره نسبت به خبر كمیسیون داخله راجع به مؤسسات صحی تا ماده‌۳ ۴- قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی تشكیلات وزارتخانه‌ها در ظرف مدت سه ماه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ دی ۱۳۰۵ نشست ۵۱ - دربرگیرنده: ۱- قرائت مراسله واصله از طرف اهالی لنگرود و رانكوه دائر به شكایت از امین مالیه در خصوص ممیزی جدید املاك ۲- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون داخله راجع به مؤسسات صحی ۳- قرائت شعبه پنجم راجع به انتخابات بلوچستان و نمایندگی آقای دیوان بیگی ۴- شور نسبت به خبر كمیسیون راجع به فروش خالصه‌جات در ماده سوم و چهارم ۵- سؤال آقای میرزا عبدالله خان وثوق از آقای وزیر مالیه راجع به ضرب سكه و جواب آقای وزیر


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ دی ۱۳۰۵ نشست ۵۲ - دربرگیرنده: ۱- اخذ رأی و تصویب خبر شعبه پنجم راجع به نمایندگی آقای دیوان بیگی از بلوچستان تجدید اقتراع شعب سته ۲- شور كلی نسبت به خبر كمیسیون قوانین مالیه راجع به منع ورود اشیاءء تجملی و طرح ماده اول


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۰۵ نشست ۵۳ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور اول نسبت به خبر كمیسیون قوانین مالیه راجع به منع ورود اشیاء تجملی از ماده دوم الخ و تصویب ورود در شور ثانی ۲- شور و مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به متخصص پاستور از ماده اول


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ دی ۱۳۰۵ نشست ۵۴ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه به استخدام متخصص مؤسسه پاستور از ماده دوم الخ ۲- بقیه شور ثانی خبر كمیسیون فوائد عامه راجع به اتوبوس‌رانی طهران و شمیران و تصویب قانون مزبور ۳- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اعطای قرضه به صاحبان كارخانه پارچه ‌بافی اصفهان و تصویب قانون مزبور ۴- قانون اجازه اتوبوس‌رانی آزاد طهران و شمیران به كمپانی تجارتی دانمارك ۵- اعطای قرضه به صاحبان كارخانه پارچه‌بافی اصفهان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ دی ۱۳۰۵ نشست ۵۵ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم ورقه استیضاح از كابینه آقای میرزا حسن خان مستوفی و قرائت آن ۲- مذاكره نسبت به بقیه خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصص برای مؤسسه پاستور و تصویب قانون مزبور ۳- قانون اجازه استخدام یك نفر متخصص فرانسوی برای مؤسسه پاستور
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۵۸ - دربرگیرنده: ۱- قرائت طرح قانونی راجع به محاكمه وزرا و ارجاع آن به كمیسیون عدلیه ۲- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون قوانین مالیه راجع به تاسیس بانك ملی (ماده ۴‌- ماده ۵) ۳ - تعیین روز استیضاح از كابینه آقای میرزا حسن‌ خان مستوفی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۵۹ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره و تصویب فوریت اول طرح قانونی راجع به تجدید مدت خدمت اعضا وزارت خارجه در مرکز و ارجاع آن به کمیسیون خارجه ۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون داخله راجع به تمرکز مؤسسات صحی در اداره صحیه کل مملکتی و تصویب قانون مزبور ۳- قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۶۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت طرح قانونی راجع به الغاء تصویب‌نامه‌های صادره در موضوع استرداد املاك و اشرار و همچنین الغای مراسله دولت به كمپانی نفت جنوب و مذاكره نسبت به آن از دستور ۲- قرائت استعفای آقای تدین از ریاست مجلس • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۶۲ - دربرگیرنده: ۱- طرح وتصویب خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار صحیه کل مملکتی برای سنه ۱۳۰۵ ۲- طرح وتصویب خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه اعتبار مؤسسه دفع آفات حیوانی و استخدام متخصص برای مؤسسه مزبوره ۳- طرح وتصویب خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار و بودجه مؤسسات جدید معارفی ۴- قانون اجازه پرداخت اضافه بودجه اداره صحیه کل مملکتی ۵- قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار مؤسسه دفع آفات حیوانی و استخدام متخصص آمریکایی برای مؤسسه مزبوره ۶- قانون اجازه پرداخت بودجه مؤسسات جدید معارفی و اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات شعبه معارف و مدارس

نخست‌وزیر حسن مستوفی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۶۳ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تاسیس بانک ملی [مواد (۱-۲) خبر جدید کمیسیون و ماده ۵ خبر قدیم] ۲- رأی اعتماد به کابینه آقای میرزا حسن خان مستوفی و مذاکرات در اطراف آن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۶۴ - دربرگیرنده: ۱- قرائت خبر شعبه دوم راجع به انتخابات خوی و نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و اظهار مخالفت آقای فرشی ۲- تصویب نمایندگی آقای حاج غلامحسین ملک بهبهانی از شیراز ۳- شور و مذاکره نسبت به لایحه وزارت عدلیه راجع به اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وسیله کمیسیون‌های مرکب از اشخاص بصیر و تصویب قانون مزبور ۴- معرفی آقا میرزا یوسف خان مشار به سمت معاونت وزارت معارف از طرف از طرف آقای وزارت معارف ۵- معرفی آقای مصطفی‌قلی خان بیات به سمت معاونت وزرات داخله از طرف آقای وزیر داخله ۶- معرفی آقای رهنما به سمت معاونت وزارت فوائد عامه از طرف آقای وزیر فوائد عامه ۷- قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ بهمن ۱۳۰۵ نشست ۶۵ - دربرگیرنده: ۱- شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به منع ورود اشیاء تجملی (ماده اول) ۲- مذاکره نسبت به خبر شعبه راجع به انتخابات خوی به نمایندگی آقای ابوالقاسم خان رجالی و رد نمایندگی ایشان ۳- تصویب نمایندگی آقای کازرونی از بندر عباس ۴- قرائت خبر شعبه چهارم راجع به انتخابات بم و نمایندگی آقای ابراهیمی و اظهار مخالفت آقای حاج میرزا مرتضی ۵- تصویب نمایندگی آقای آقا شیخ عبد‌الرحمن از لرستان ۶- قرائت خبر شعبه سوم راجع به انتخابات کاشان و نمایندگی آقای امیر اسدالله خان عامری و اظهار مخالفت آقای اعتبار ۷- تصویب نمایندگی آقای زعیم از کاشان ۸- تصویب نمایندگی آقای آوانس خان مساعد از ارامنه جنوب


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۶۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب اعتبارنامه آقای میرزا حسن خان ابراهیمی از بم ۲- تصویب اعتبارنامه آقای امیر اسدالله خان عامری از کاشان ۳- شور ثانی نسبت به ماده اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اشیاء تجملی و ارجاع مجدد آن به کمیسیون ۴- طرح لایحه راجع به احداث خط آهن مابین خورموسی- بندر محمره و بندر جز (مواد۱-۲)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۶۷ - دربرگیرنده: ۱- خبر شعبه اول راجع به نمایندگی آقای یحیی خان زنگنه از خرم‌آباد و مخالفت آقای عراقی ۲- مرخصی آقایان محمد آخوند، حاج میرزا مرتضی، آقا میرزا عبدالحسین ۳- بقیه شور به لایحه احداث خط آهن مابین بندرجز و خورموسی – بندر محمره (از ماده ۳-۷) ۴- مرخصی آقای حشمتی ۵- قانون احداث راه آهن مابین خورموسی و بندرمحمره و بندرجز


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۶۸ - دربرگیرنده: ۱- ارجاع طرح راجع به اصلاح قانون امتیاز کارخانه کبریت سازی آذربایجان به کمیسیون قوانین مالیه و فوائد عامه پس از قابل توجه شدن آن ۲- طرح خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه وراث مستخدمین پست و تلگراف و تصویب آن ۳- طرح خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع به متمم بودجه سنه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی و تصویب آن ۴- قانون اجازه خبر پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تلگراف از ابتدای سنه ۱۳۰۵ ۵- قانون متمم بودجه سنه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۶۹ - دربرگیرنده: ۱- مذاکرات در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به کنترات مسیو هس ۲- مذاکرات در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه ۸۹ نفر از آژان‌های متقاعد نظمیه تهران ۳- قانون استخدام مسیو آندره هس برای معلمی مدرسه حقوق ۴- قانون پرداخت شهریه ۸۹ نفر آژان‌های متقاعد نظمیه تهران


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۰ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای حاج آقا رضا رفیع از آقای وزیر مالیه راجع به اقتصادیات و جمعیت نهضت اقتصاد و جواب آقای وزیر مالیه ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به بانک ملی از ماده ۳ الی ماده ۶ ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه ورثه عماد دفتر و تصویب آن ۴- مذاکرات آقای حائری‌زاده راجع به شیوع مشروبات الکلی و لزوم جلوگیری از آن ۵- قانون اجازه پرداخت ۲۳ تومان شهریه درباره وراث مرحوم عماد دفتر


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۱ - دربرگیرنده: ۱- سؤال اقای آقا سید یعقوب از آقای وزیر مالیه راجع به سختگیری‌های اداره تحدید و جواب آقای وزیر ۲- سؤال آقای بامداد از آقای وزیر مالیه راجع به تحدید زراعت تریاک ایران و ملخ جهرم و جواب آقای وزیر ۳- سؤال آقای مهدوی از آقای وزیر مالیه راجع به دفائن و همچنین تعدیاتی که در خراسان از طرف مأمورین مالیه می‌شود و جواب آقای وزیر ۴- سؤال آقای ذوالقدر از آقای وزیر مالیه راجع به پوره ملخ فسا و داراب و سروستان و جواب آقای وزیر ۵- طرح خبر کمیسیون مبتکرات راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون ممیزی املاک اربابی و دواب و قابل توجه شدن طرح مزبور ۶- طرح خبر کمیسیون مبتکرات راجع به طرح قانونی آقای کی استوان در موضوع معادن و قابل توجه شدن طرح مزبور ۷- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تأسیس بانک ملی (ماده۷)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۲ - دربرگیرنده: ۱- ارجاع خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز سنتونین سازی به قاضی زاده به کمیسیون فوائد عامه و قوانین مالیه برحسب تقاضای کمیسیون فوائد عامه ۲- قرائت عریضه هیئت تجار راجع به اقتصادیات ۳- معرفی آقای دکتر بهرامی به سمت معاونت فنی وزارت داخله از طرف آقای وزیر داخله ۴- تصویب فوریت قسم اول (یک شوری) لایحه وزارت داخله راجع به اجازه تغییر حوزه‌بندی اداری مملکتی بر طبق اصول و قوائد علمی ۵- سؤال آقای آقا سید یعقوب از آقای وزیر داخله راجع به اشرار کهکیلویه و بویر احمدی و ممسنی و جواب آقای وزیر ۶- سؤال آقای شیروانی از آقای وزیر داخله راجع به قرداد هواپیمایی بین‌المللی و موکول نمودن جواب ایشان به جلسه دیگر از طرف آقای وزیر ۷- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تاسیس بانک ملی (ماده۸- ۱۱)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۳ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم طرح اصلاح نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی از طرف آقای شیروانی ۲- جواب سؤال آقای شیروانی راجع به قرارداد هواپیمایی بین‌المللی از طرف آقای وزیر داخله ۳- سؤال آقای حائری‌زاده از آقای وزیر داخله راجع به نقاطی که انتخابات آنجا خاتمه نیافته و جواب آقای وزیر ۴- سؤال آقای امامی از آقای وزیر معارف راجع به معارف خوی و جواب آقای وزیر ۵- سؤال آقای زوار از آقای وزیر داخله راجع به صحیه ترشیز ۶- سؤال آقای بامداد از آقای وزیر داخله راجع به تفتیش دواهای دواخانه‌ها و تحدید دوافروش‌ها ۷- تصویب مرخصی آقایان پالیزی - اسعد - رفیع ۸- بقیه شور نسبت به لایحه تأسیس بانک (ماده۱۱- ۱۲ و مواد الحاقیه) ۹- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به لایحه تعلیمات عمومی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۴ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای یاسایی از آقای وزیر مالیه راجع به خبری که بی‌سیم برلن نسبت به تحدید تریاک ایران اشاعه داده است و جواب آقای وزیر ۲- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به لایحه تعلیمات عمومی (از ماده ۱- ماده ۵) ۳- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به عیدی مستخدمین جزء و تصویب خبر مزبور ۴- قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جزء از محل صرفه‌جویی بودجه پرسنلی وزارتخانه‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۵ - دربرگیرنده: ۱- توضیح آقای وزیر مالیه راجع به خبری که آژانس تلگرافی در موضوع مسئله زراعت تریاک ایران انتشار داده است ۲- اجرای مراسم تحلیف از طرف ۱۵ نفر از آقایان نمایندگان ۳- تصویب نمایندگی آقای تقی‌زاده از تهران ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت حقوق و مخارج صاحب‌منصبان سوئدی در سنه ۱۳۰۴ برای مخارج اضافی ۱۳۰۵ اداره نظمیه و تصویب آن ۵- بقیه مذاکره نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به لایحه تعلیمات عمومی (ماده ۵-۶) ۶- قانون اجازه پرداخت حقوق و مخارج صاحب‌منصبان سوئدی در سنه ۱۳۰۴ برای مخارج اضافی ۱۳۰۵ اداره نظمیه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۰۵ نشست ۷۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت خبر شعبه دوم راجع به انتخابات زنجان و نمایندگی آقای افخمی و تصویب نمایندگی ایشان ۲- خبر شعبه دوم راجع به انتخابات زنجان و نمایندگی آقای حاج آقا حسین و مخالفت آقای آقا سید یعقوب ۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون محاسبات راجع به بودجه سنه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی و تصویب بودجه مزبوره ۴- شور کلی نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارات مالی ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ وزارت عدلیه ۵- قانون بودجه یک ساله ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۷۹ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به تعلیمات عمومی (ماده هشتم- الخ) ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارات مال سنه ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ وزارت عدلیه (ماده اول)


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۰ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای زوار از آقای وزیر مالیه راجع به اقدامات امین مالیه ترشیز و جواب آقای وزیر ۲- تصویب نمایندگی آقای حاج آقا حسین از زنجان ۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارات مالی سال ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ وزارت عدلیه (از ماده ۲ الی ماده ۶)
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۳ - دربرگیرنده: ۱- انتخاب آقای دیبا به نیابت رئیس مجلس شورای ملی ۲- انتخاب آقای بیات به نیابت رئیس مجلس شورای ملی ۳- انتخاب آقایان افخمی - امیرحسین خان ایلخانی - بنی سلیمان- دیوان بیگی به منشی‌گری مجلس شوای ملی ۴- انتخاب آقایان ارباب کیخسرو- جلایی- حیدری به سمت مباشرت مجلس شورای ملی ۵- تصویب انعقاد جلسات مجلس چهار روز در هفته


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۴ - دربرگیرنده: ۱- اقتراع شعبات شش‌گانه ۲- مذاکرات نسبت به پیشنهاد اداره مباشرت راجع به اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه برای اعضا واجزای مجلس از ابتدای سال ۱۳۰۵ و تصویب آن ۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارات مالی سنه ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ وزرات عدلیه (از ماده ۵ الخ) و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات بودجه ۱۳۰۵ وزارت معارف و تصویب آن ۵- قانون اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه اعضا و اجزای اداری مجلس از آغاز سال ۱۳۰۵ ۶- قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی ۳۰۵۱ وزارت عدلیه ۷- قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۵ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به لایحه راجع به اصلاح ماده دوم قانون اجازه پرداخت مخارج مرمت و تهیه اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس و تصویب آن ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه عباس خان کردستانی و ارجاع آن به کمیسیون ۴- قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و تعمیرات ابنیه معارف ۵- قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان عبدالله خان وثوق- نوبخت-بهار- زعیم - فرهمند- بامداد ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع به استخدام مسیو اتوموزر تبعه آلمان برای مدیریت فنی مطبعه مجلس و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به مطالبات کمپانی شنییدر کزور فرانسوی ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع به استخدام مسیو ویلهلم وبر برای به کار انداختن ماشین‌های مطبعه مجلس و تصویب آن ۵- قانون استخدام مسیو اتوموزر تبعه آلمان جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس ۶- قانون استخدام مسیو ویلهلم وبر تبعه آلمان جهت مکانیکی و به کار انداختن ماشین‌های مطبعه مجلس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۰۶ نشست ۸۷ - دربرگیرنده: ۱- قرائت خبر شعبه ششم راجع به انتخابات سیرجان و مخالفت آقای زوار ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش خالصجات (ماده پنجم) ۳- سؤال آقای کازرونی از آقای وزیر مالیه راجع به اجرای قانون ممیزی و جواب آقای وزیر ۴- سؤال آقای آقا سید یعقوب از آقای وزیر مالیه راجع به ترک عملیات ممیزی و تبعیضاتی که در این عمل می‌شود و جواب آقای وزیر ۵- سؤال محمدولی میرزا از آقای وزیر مالیه راجع به آذربایجان و جواب آقای وزیر ۶- سؤال حاج آقا رضا رفیع از آقای وزیر مالیه راجع به وجوه انحصار قند و چای ۷- سؤال دشتی از آقای وزیر مالیه راجع به قاچاق در سواحل خلیج فارس و جواب آقای وزیر

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان فومنی - دکتر سنک- عمادی ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به پرداخت یک دوازدهم بابت فروردین ۱۳۰۶ و تصویب آن ۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار ۱۳۰۶ راه آهن ۴- قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌های مصوب و پرداخت سنه ۱۳۰۵ بابت مخارج دولت در فروردین ماه ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۲ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور و مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار پنج میلیون برای سنه ۱۳۰۶ راه آهن ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه بودجه سنه ۱۳۰۵ وزارت داخله و تصویب آن ۳- اقتراع اسامی نه نفر از آقایان نمایندگان برای شرفیابی حضور ملوکانه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۳ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای مهدوی از آقای معاون وزیر فوائد عامه راجع به عایدات راه و راهسازی خراسان و جواب آقای معاون ۲- تصویب مرخصی آقایان: بهبهانی - عباس میرزا- جوانشیر- نظام مافی ۳- اعلام اسامی اعضای منتخبه کمیسیون‌های پارلمانی ۴- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به مطالبات شنیدر کروزو فرانسوی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۵ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی و تصویب آن ۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار پنج میلیون برای سنه ۱۳۰۶ راه آهن ۳- قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی به دو قسط متساوی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۶ - دربرگیرنده: ۱- اظهارات آقای رئیس‌الوزرا در موضوع الغاء کاپیتولاسیون ۲- بقیه شور راجع به لایحه پنج میلیون اعتبار برای ساختمان راه آهن و تصویب آن ۳- مذاکره در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به تلگراف بی‌سیم ۴- قانون اعتبار پنج میلیون برای احداث راه آهن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۷ - دربرگیرنده: ۱- تسلیم عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی بین ایران و لهستان از طرف معاون وزارت امور خارجه ۲- مذاکره و شور در اطراف مواد پنج و هشت خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تأسیس بانک ملی ایران


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۸ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره در اطراف انتخابات سیرجان و ارجاع دوسیه مزبوره به شعبه ششم به حکم قرعه ۲- بقیه شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به تعلیمات عمومی و تصویب قانون مزبور ۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تأسیس بانک ملی و تصویب قانون مزبور ۴- قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت ۵- قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۹۹ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای آقا سید یعقوب و آقای روحی از وزرات فوائد عامه راجع به کارخانه سمنت سازی و جواب آقای معاون وزیر فوائد عامه ۲- سؤال آقای آقا سید یعقوب راجع به راه‌های فرعی شیراز ۳- اخبار کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقایان عراقی-حاج میرزا حبیب الله امین ۴- مذاکره و شور در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات وزارت پست و تلگراف • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۱ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای فهیمی از آقای وزیر مالیه راجع به املاک خالصه انتقالی و جواب آقای وزیر ۲- تصویب مرخصی آقایان مفتی- محمد آخوند- سهراب خان ساکینیان- ثقةالاسلام- میرزا ابراهیم آشتیانی ۳- سؤال آقای آقا میرزا عبدالحسین از آقای وزیر مالیه راجع به مزرعه سعیدی و باغ خرمنده و مزرعه عبدل آباد کرمان و جواب آقای وزیر ۴- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزرات پست و تلگراف


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۲ - نظر به مدلول ماده اول قانون اجازه طبع صورت مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس مصوب ۸ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی که مذاکرات قبل از دستور را اجازه طبع نمی دهد چون در جلسه ۱۰۲ مورخه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۶ کلیه مذاکرات مربوط به مسائل قبل از دستور بوده است لذا از طبع آن صرف‌نظر شده و پس از طبع صورت مذاکرات جلسه ۱۰۱ بلافاصله به درج صورت مذاکرات جلسه ۱۰۳ اقدام شده است.


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۳ - دربرگیرنده: ۱- اظهارات آقای حاج آقا رضا رفیع راجع به تعدیات مأمورین نسبت به صاحبان جنگل و تقدیم ماده واحده راجع به بلا اثر گذراندن تصویبنامه صادره در این موضوع ۲- شور اول نسبت خبر کمیسیون معارف راجع به ورزش اجباری در مدارس ۳- مذاکره در فوریت طرح تقدیمی آقای حاج آقا رضا رفیع راجع به بلا اثر گذراندن تصویبنامه صادره در موضوع جنگل و ارجاع آن به کمیسیون فوائد عامه ۴- بقیه شور اول نسبت به لایحه ورزش اجباری در مدارس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۴ - دربرگیرنده: ۱ - تصویب ورود در شور ثانی لایحه ورزش اجباری ۲ - بقیه شور نسبت به مخبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات بودجه سنه ۱۳۰۵ وزارت پست و تلگراف و تصویب آن ۳ - معرفی آقای مصطفی قلیخان بیات به سمت معاونت وزارت فوائد عامه از طرف آقای وزارت فوائد عامه ۴ - قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت پست و تلگراف


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۵ - دربرگیرنده: ۱ - شور اول نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به تشکیل شعب شورای عالی معارف در ولایات و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور ۲ - مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به تجدید کنترات مسیو دلاپوژ معلم حقوق و تصویب آن ۳ - قرائت خبر شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای بدر از سیرجان و مذاکرات در اطراف آن ۴ - قانون تجدید کنترات مسیو دولاپوژ تبعه دولت فرانسه برای معلمی مدرسه حقوق


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۶ - دربرگیرنده: ۱- قرائت طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان راجع به عفو مستخدمین دولتی و ارجاع آن به کمیسیون مبتکرات ۲- تصویب مرخصی آقای اسفندیاری ۳- بقیه مذاکرات راجع به انتخابات سیرجان و نمایندگی آقای میرزا احمدخان بدر و تصویب نمایندگی ایشان ۴- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۶ مؤسسه تلگراف بی‌سیم


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۷ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۶ مؤسسه تلگراف بی‌سیم و تصویب آن ۲- تصویب یك فوریت لایحه اصلاح قانون سجل‌احوال و ارجاع آن به كمیسیون داخله ۳- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اضافات سنه ۱۳۰۵ وزارت فوائد عامه ۴- قانون بودجه ۱۳۰۶ موسسه تلگراف بی‌سیم • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۰۹ - دربرگیرنده: - سؤال آقای عباس میرزا از دولت راجع به اقداماتی که نسبت به تجارت شمال شده است و جواب آقای وزیر معارف ۲- بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون معارف راجع به قانون طبابت و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبوره ۳- شور اول خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به تمدید مدت امتیاز کبریت‌سازی آذربایجان و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبوره ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات سنه ۱۳۰۵ بودجه وزارت امور خارجه ۵- تصویب تشکیل جلسات مجلس شورای ملی سه روز در هفته


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم لوایح تأسیس خطوط تلگرافی و مخارج پست هوایی و استخدام متخصص تلگراف بی‌سیم از طرف آقای معاون وزارت پست و تلگراف ۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات ۱۳۰۵ وزارت خارجه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۱ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره در طرح پیشنهادی آقای نظامی و جمعی از نمایندگان راجع به خشکانیدن چمن کمال‌آباد و ارجاع به کمیسیون ۲- شور خبر کمیسیون مبتکرات راجع به مساعدت با دارالایتام شبانه‌روزی صنعتی کرمان و قابل توجه شدن ۳- مذاکره در خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به تمدید امتیاز کارخانه کبریت‌سازی و تصویب آن ۴- شور در خبر کمیسیون راجع به فروش خالصه‌جات ۵- قانون تمدید امتیاز کارخانه‌ کبریت‌سازی آذربایجان • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۳ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره در اطراف خبر کمیسیون مبتکرات راجع به عفو مستخدمین دولتی و خروج آن از دستور ۲- معرفی آقایان وزرا از طرف آقای مهدیقلی خان هدایت رئیس‌الوزرا ۳- قرائت خبر شعبه اول راجع به انتخابات استرآباد و نمایندگی آقای معتضد استرآبادی و مخالفت آقای زوار ۴- قرائت خبر کمیسیون مبتکرات راجع به طرح قانونی در موضوع تأسیس مدرسه شبانه‌روزی و ارجاع آن به کمیسیون بودجه ۵- بقیه شور اول خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش خالصه‌جات و خاتمه شور اول و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۴ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر شعبه‌ی اول راجع به نمایندگی آقای معتضد استرآبادی و انتخابات استرآباد و تصویب نمایندگی منتخب مزبور ۲- قرائت پرگرام كابینه‌ی آقای هدایت از طرف آقای رئیس‌الوزرا و مذاكره در اطراف آن

نخست‌وزیر مهدی‌قلی‌خان هدایت

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۵ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به پروگرام كابینه آقای هدایت و اخذ رأی نسبت به پروگرام مزبور ۲ - معرفی آقای رهنما به سمت معاونت ریاست وزرا آقای بیات به سمت معاونت وزارت فواید عامه از طرف آقای رئیس‌الوزرا ۳ - معرفی آقای كاظمی به سمت معاونت وزارت عدلیه از طرف آقای وزیر عدلیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۶ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات بودجه ۱۳۰۵ وزارت فوائد عامه ۲- تقدیم طرح قانونی راجع به اختصاص عشر حقوق مستخدمین برای تأسیس شرکت نفت گیلان و تنکابن و ارجاع آن به کمیسیون مبتکرات ۳- اقتراع اسامی نه نفر از آقایان نمایندگان برای تشرف به حضور اعلیحضرت همایونی و عرض تبریک ۴- معرفی آقای پاک‌روان به سمت کفالت وزارت خارجه در غیاب آقای وزیر خارجه از طرف رئیس‌الوزرا


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان لیقوانی- محقق- یاسایی ۲- فوریت طرح قانونی راجع به كسر عشر حقوق مستخدمین غیر‌متاهل از سنه ۱۳۰۷ و تصویب فوریت طرح مزبور ۳- مذاكره در اطراف خبر كمیسیون بودجه راجع به ۱۲/۲ مخارج مملكتی در اردیبهشت و خرداد و تصویب آن ۴- قانون اجازه پرداخت ۱۲/۲ بودجه‌های مصوب پرداختی اسفندماه ۱۳۰۵ برای مخارج دو ماهه اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۰۶ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۱۹ - دربرگیرنده: ۱- سؤالات آقایان: حاج آقا رضا رفیع- شیروانی- حاج میرزا مرتضی- آقا سید یعقوب- دهستانی- میرزا عبدالحسین- حق‌نویس از آقای وزیر مالیه و جواب ایشان ۲- مذاكره در اطراف لایحه وزیر عدلیه راجع به تمدید اختیارات ماده واحده مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ به مدت چهار ماه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۲۱ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به متمم قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی و تصویب آن ۲- تقدیم طرح قانونی راجع به ساختمان مقبره فردوسی از طرف آقای ارباب کیخسرو و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات مجلس ۳- تقدیم طرح قانونی راجع به ساختمان جسر بین رشت و لاهیجان و ارجاع آن به کمیسیون مبتکرات ۴- ارجاع طرح قانونی راجع به تأهل مستخدمین دولتی به کمیسیون تجدیدنظر در قانون استخدام ۵- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافات سنه ۱۳۰۵ وزارت فوائد عامه ۶- متمم قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مؤاخذه تجرد از آقای آقاسید یعقوب ۲ - سؤال آقای دادگر از آقای وزیر مالیه راجع به مسأله راه‌آهن و جواب آقای وزیر مالیه ۳ - تقدیم لایحه الغاء مالیات ارضی و برقراری بعضی مالیات‌ها از طرف آقای وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون‌های بودجه و قوانین مالیه ۴ - مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام سه نفر متخصص تلگراف بی‌سیم


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۴ - دربرگیرنده ۱- قرائت خبر شعبه دوم راجع به انتخابات سراب و گرمرود و نمایندگی آقای مولوی و مخالفت حاج میرزا مرتضی ۲- تصویب مرخصی آقایان محمود ولی میرزا- میرزا عبدالله خان وثوقی- احتشام‌زاده- نوبخت ۳- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به شهریه ورثه امیر سیف‌الدین میرزا جهانبانی و ارجاع آن به كمیسیون ۴- بقیه شور به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام سه نفر متخصص برای تلگراف بی‌سیم و تصویب آن ۵- قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص تلگراف بی‌سیم تبعه فرانسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب نمایندگی آقای مولوی از حوزه انتخابیه سراب و گرمرود ۲- تصویب مرخصی آقایان: غلامحسین میرزا- امیر اسدالله خان عامری- یحیی خان زنگنه- مفتی- عباس میرزا ۳- سوال آقای اقتدار از آقای وزیر عدلیه راجع به كارخانه كبریت‌‌سازی آذربایجان و جواب آقای وزیر ۴- سوال آقای یاسایی از آقای وزیر مالیه راجع به موضوع متن تهران و فروش اداره ارزاق و جواب آقای وزیر ۵- سوال آقای رفیع از آقای وزیر مالیه راجع به گمیرانی در صفحات گیلان و جواب آقای وزیر ۶- شور و مذاكرات نسبت به خبر كمیسیون محاسبات راجع به تعمیر مقبره فردوسی از محل صرفه‌جویی ۱۳۰۶ مجلس و ارجاع مجدد آن به كمیسیون محاسبات • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقای عدل، فرمند،لرستانی، حاج علی‌اكبر امین،دكتر سنگ ۲- بقیه شور راجع به ماده واحده دایر به محدودیت رؤسای دوایر دولتی از انتخاب شدن در حوزه مأموریت


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۸ - دربرگیرنده: ۱- اقتراع شعب شش گانه ۲- شور و تصویب طرح آقایان نمایندگان راجع به محرومیت رؤسای ادارات از انتخاب در حوزه مأموریت و عدم قبول شغل دولتی نمایندگان ۳- شور در خبر كمیسیون بودجه راجع به دو دوازدهم اعتبارات مصوب اسفند ۱۳۰۵ برای تیرماه و مرداد ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۹ - دربرگیرنده: ۱- اعلام استعفای آقای آوانس خان مساعد از نمایندگی مجلس شورای ملی ۲- تصویب تعطیل جلسات مجلس شورای ملی از تاریخ پنجم صفر الی پنجم ربیع‌‌الاولی ۳- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به ۲.۱۲ بودجه مملكتی در تیر و امرداد ۱۳۰۶ تصمیم جلسه تیرماه ۱۳۰۶ راجع به تعطیل جلسات مجلس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۳۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت پیشنهاد و تصویب لایحه اعتبار دو دوازدهم بابت تیر و مرداد ۲- مذاكره در اطراف خبر كمیسیون بودجه راجع به چهل هزار تومان اعتبار برای صحیه ۳- قانون اجازه دو دوازدهم برای تیر و مرداد


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۳۱ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای عباس میرزا راجع به مالیات رود صوفی چای و جواب آقای وزیر مالیه ۲- مذاكره و تصویب خبر كمیسیون راجع به بنای مقبره فردوسی ۳- مذاكره در خبر كمیسیون بودجه راجع به چهل هزار تومان اعتبار برای صحیه و تصویب آن ۴- مذاكره در خبر كمیسیون بودجه راجع به سیم كشی ۵- قانون ساختمان مقبره فردوسی ۶- قانون چهل هزار تومان اعتبار برای صحیه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ امرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۳۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان جلایی- ملك‌آرایی- بهبهانی- آیت الله اصفهانی ۲- بقیه شور نسبت به لایحه كفالت ریاست مالیه و تصویب تفویض اختیارات قانونی ۴اسد ۱۳۰۱به آقای حاج مهدی‌قلی خان هدایت برای دو ماه ۳- قرائت لایحه دولت راجع به اعتبار بودجه ۱۳۰۶ راه‌آهن و ارجاع آن به كمیسیون ۴- مذاكرات و پیشنهاد راجع به مطالبی كه بایستی جزء دستور شود ۵- قانون تفویض اختیارات مصوبه ۴ اسد ۱۳۰۱ ریاست كل مالیه به آقای حاج مهدی‌قلی خان هدایت برای مدت دو ماه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ امرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۳۵ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای آقا سید یعقوب از آقای رئیس‌الوزرا در موضوع خبر منتشره در رویتر راجع به طرز تربیت اهالی خوزستان و تكذیب آقای رئیس‌الوزرا ۲- تصویب مرخصی آقایان تقی‌زاده. اسكندری. ثقة‌الاسلامی و رد مرخصی آقای حاج غلامحسین ملك ۳- مذاكره نسبت به لایحه دولت راجع به تفسیر ماده ۲۷۹ قانون مجازات هعمومی و تصویب آن ۴- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اعتبار مخارج فنی و اداری راه‌آهن برای سنه ۱۳۰۶ و تصویب آن ۵- تصویب خبر كمیسیون بودجه راجع خرج تحصیل غلامحسین خان پسر میرزا هادی خان ۶- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون محاسبات راجع به مخارج روضه‌خوانی در مجلس شورای ملی بابت سنه ۱۳۰۶ ۷- قانون راجع به تفسیر ماده ۲۷۹ قانون مجازات عمومی ۸- قانون راجع به بودجه ۱۳۰۶ راه‌آهن ۹- قانون راجع به خرج تحصیل غلامحسین خان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ امرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۳۶ - دربرگیرنده: ۱- ارجاع مجدد خبر كمیسیون محاسبات راجع به روضه‌خوانی مجلس به كمیسیون ۲- تصویب مرخصی آقایان خطیبی- مهدوی- جهانشاهی- كی‌استوان- آقا میرزا ابراهیم آشتیانی ۳- طرح خبر كمیسیون بودجه راجع به اعتبار هشت هزار تومان برای قنوات قزوین و تصویب آن ۴- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام مهندسین و متخصصین راه‌آهن ۵- قانون اعتبار هشت هزار تومان برای قنوات قزوین


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ امرداد ۱۳۰۶ نشست ۱۳۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان: آقا علی زارع - سلطان محمدخان عامری - دكتر لقمان- طباطبایی وكیلی ۲- اخذ رأی نسبت به خبر كمیسیون محاسبات راجع به مخارج روضه‌خوانی مجلس و تصویب آن ۳- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام سی و چهار نفر مهندس و متخصص برای راه‌آهن و تصویب آن ۴- قانون اعتبار مخارج روضه‌خوانی در مجلس شورای ملی بابت سنه ۱۳۰۶ ۵- قانون استخدام سی و چهار نفر مهندس و متخصص راه‌آهن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۳۸ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اضافی ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه و تصویب آن ۲- بقیه شور نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به بودجه اضافی ۱۳۰۵ وزارت فوائد و رد آن ۳- قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۳۹ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر بین‌الشوران كمیسیون معارف راجع به اصلاح قانون طبابت و ارجاع ماده اول آن به كمیسیون ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بین‌الشورین كمیسیون معارف راجع به تأسیس شعب شورای عالی معارف در مراكز مهمه ایالات و ولایات و تصویب آن ۳- مذاكره نسبت به خبر بین‌الشورین كمیسیون معارف راجع به ورزش اجباری در مدارس و تصویب آن ۴- قانون اجاره تأسیس شعب شورای عالی معارف در مراكز ۵- قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۰ - دربرگیرنده: ۱-اعلام استرداد لایحه بودجه آهن ذوب كنی از طرف دولت ۲- ارجاع لایحه دولت راجع به تفویض حق انتخاب نماینده به كلدانیان به كمیسیون داخله ۳- مطالعه در اطراف لایحه قانونی اعتبار برای جلوگیری از مرض وبا و تصویب آن ۴- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و تصویب آن ۵- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام دكتر هاری اشترنك و تصویب آن ۶- مذاكره نسبت به خبر كمیسون بودجه راجع به تجدید كنترات مسیو پاپاریان و تصویب آن ۷- قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه كل مملكتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا ۸- قانون استخدام دكتر هاری اشترنك تبعه دولت آلمان برای مدیری مدرسی صنعتی ۹- قانون تجدید كنترات مسیو پاپاریان معلم دواسازی ۱۰- قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۱ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اعتبار اضافی بلدیه اصفهان و تصویب آن ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به ده هزار تومان اعتبار برای مخارج احصائیه و توزیع تذكره و راهنمایی ایران در عراق عرب و تصویب آن ۳- قانون اجازه پرداخت سیو سه هزار تومان اضافی به بلدیه اصفهان در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ ۴- قانون اعتبار ده هزار تومان مخارج احصائیه و توزیع تذكره و راهنمایی به اتباع ایران مقیم عراق عرب • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۳ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای معتضداسترآبادی از آقای وزیر مالیه و جواب ایشان ۲- سؤال آقای فهیمی و شیروانی از آقای وزیر مالیه ۳- سؤال آقای كازرونی از آقای وزیر داخله ۴- سؤال آقای سید یعقوب از آقای وزیر مالیه ۵- شور در مواد ۴ و ۵ و۶ و۷ خبر كمیسیون داخله راجع به انجمن‌های بلدی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان زعیم – روحی ۲- تقدیم طرح قانونی راجع به اضافه تبصره به قانون منع صدور تذكره برای مسافرت به عراق عرب و ارجاع آن به كمیسیون داخله ۳- تصویب قانون راجع به اجازه‌نامه طبابت ۴- بقیه شور ثانی راجع به قانون بلدی از ماده ۱۰ تا ۱۵ ۵- قانون راجع به اجازه‌نامه طبابت


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۶ - دربرگیرنده: ۱- اعلام لزوم انتخابات اعضای كمیسیون بودجه جدید و محاسبات مجلس از شعب شش گانه ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به شهریه علمای ساوجبلاغ و تصویب آن ۳- بقیه مذاكره و شور ثانی نسبت به خبر كمیسیون داخله راجع به قانون بلدی از ماده ۱۶ الی ماده ۲۴ ۴- قانون برقراری ۵۶۰ تومان مستمری در حق علمای ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۴۷ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به ۱۲۵ هزار تومان اضافه اعتبار بلدیه طهران ۲- قانون اجازه پرداخت ۱۲۵ هزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابان‌ها از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۴۸ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای سید یعقوب از آقای معاون وزارت فواید عامه به گاومیری سواحل بحر خزر و جواب آقای معاون ۲- بقیه شور ثانی نسبت به خبر كمیسیون داخله راجع به قانون بلدی(از ماده ۲۴)
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقازاده سبزواری، بهار ، حاج آقا حسین زنجانی ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به حقوق ورثه امیر سیف‌الدین میرزا جهانبانی ۳- سؤال آقای شریعت زاده از آقای معاون وزارت فوائد عامه راجع به نفت مازندران و راه شوسه مازندران و جواب آقای معاون ۴- بقیه شور ثانی نسبت به قانون بلدی از ماده ۳۳ الی ماده ۳۷ ۵- قانون اجازه پرداخت هشتاد هزار تومان شهریه به اولاد مرحوم امیر سیف‌الدین میرزا جهانبانی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۲ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم لایحه قرارداد گمرکی بین ایران و دولت اتحاد شوروی از طرف آقای وزیر مالیه و ارجاع آن به کمیسیون مالیه ۲- تقدیم لایحه دو دوازدهم و لایحه پرداخت صدی سه عواید انحصار و لایحه فوریت مالیات راه نفت و بنزین و لایحه تمدید اختیارات رییس کل مالیه از طرف آقای وزیر مالیه ۳- شور در لایحه مالیات راه نفت و بنزین و تصویب آن ۴- تقدیم لایحه قرارداد شیلات از طرف آقای رییس الوزرا ۵- تقدیم لایحه بی طرفی بین ایران و اتحاد شوروی از طرف کفیل وزارت امور خارجه ۶- تقدیم لایحه اصلاح کمترات پاپاریان و لایحه صدی نیم عواید ممیزی از طرف آقای وزیر معارف ۷- تقدیم لایحه راجع به اشخاصی که در مدت حبس مجنون شده اند و لایحه راجع به تبانی اشخاص در سر ملک دیگری و لایحه مجازات اخذ رشوه از طرف آقای وزیر عدلیه ۸- قرائت لایحه تمدید اختیارات آقای رییس کل مالیه و شور در اطراف آن ۹- شور در لایحه معارف راجع به عواید ممیزی و پرداخت آن از بودجه مملکتی و تصویب آن ۱۰- قانون مالیات راه نفت و بنزین ۱۱- قانون پرداخت اعتبارات تعلمیات عمومی از عایدات مملکتی
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۵ دربرگیرنده: ۱- انتخاب آقایان دولتشاهی و نگهبان به منشی‌گری و آقایان ارباب كیخسرو – نجومی – حیدری به سمت مباشرت مجلس شورای ملی ۲- تجدید اقتراع شعب سته ۳- شور اول خبر كمیسیون بودجه راجع به تمدید اختیارات آقای مهدی‌قلی هدایت رئیس كل مالیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۶ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم طرح قانونی راجع به قبول شاگردان بی‌بضاعت در مدارس ابتدایی و متوسطه و عالیه دولتی از طرف آقای احتشام‌زاده و تصویب یك فوریت آن ۲- بقیه مذاكرات نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اعتبار برای سیم‌كشی نقاط جدیده و تصویب آن ۳- قانون اعتبار برای مخارج سیم‌كشی‌های نقاط جدیده


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب یك فوریت قراردادهای تأمینه و بیطرفی- شیلات- گمركی بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ارجاع لوایح مزبوره به كمیسیون بودجه ۲- شور ثانی نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به امتداد اختیارات آقای مهدی‌قلی‌خان هدایت رئیس كل مالیه و تصویب آن ۳- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت ۲.۱۲ مخارج مملكتی در دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۰۶ ۴- قانون تمدید قانون راجع به اختیارات آقای مهدی‌قلی‌خان هدایت رئیس كل مالیه برای مدت سه ماه ۵- قانون اجازه پرداخت ۲.۱۲ بودجه‌های مصوب اسفند ماه ۱۳۰۵ بابت مخارج مملكتی در دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۸ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به قرارداد تأمینه و بی‌طرفی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب آن ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام مسیو هارتین متخصص ذوب‌آهن ۳- قانون اجازه مبادله عهدنامه تأمینیه و بی‌طرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۹ - دربرگیرنده: ۱- قرائت امتیازنامه حفریات به دولت فرانسه منعقده در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و تصویب آن ۳- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به قرارداد شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۴- قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۵- قانون اجازه مبادله قرارداد گمركی منعقده بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۰ - دربرگیرنده: ۱- قرائت لایحه ثبت اسناد اجباری و تصویب فوریت آن و ارجاع آن به كمیسیون‌های بودجه و عدلیه ۲- سؤال آقای شریعت‌زاده از آقای وزیر عدلیه راجع به اقداماتی كه برای الغاء كاپیتولاسیون از طرف دولت شده و جواب آقای وزیر عدلیه ۳- تصویب مرخصی آقایان مرتضی‌قلی خان بیات- یاسایی- امیر اسدالله خان عامری ۴- تقدیم طرح قانونی راجع به معافیت اهالی میناب از تأدیه مالیات مستقیم املاك و اراضی در دو سال ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ از طرف آقای كازرونی و ارجاع به كمیسیون مبتكرات ۵- مذاكرات نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به استخدام مسیو مارتین متخصص آهن ذوب‌كنی و تصویب آن ۶- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اضافات بودجه سنه ۱۳۰۵ كابینه ریاست وزرا و تصویب آن ۷- قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تأسیس كارخانه آهن ذوب كنی ۸- قانون بودجه اضافی ۱۳۰۵ كابینه ریاست وزرا


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۴ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان حشمتی و میرزا ابرهیم آشتیانی ۲- اخذ رأی نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به شهریه فرخ خان ولد مرحوم میرزا كاظم خان و تصویب آن ۳- اخذ رأی نسبت به قابل توجه بودن طرح قانونی راجع به ساختمان جسر سفید‌رود و ارجاع آن به كمیسیون بودجه ۴- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به برقراری شهریه درباره ورثه مشهدی رحمان و تویب آن ۵- قانون برقراری هشت تومان و سه قران شهریه درباره فرخ خان پسر مرحوم میرزا كاظم خان از ابتدای سنه ۱۳۰۲ ۶- قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشهدی رحمان • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۳ - دربرگیرنده: ۱- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به برگذاری عایدات مستغلات به بلدیه‌ها ۲- تقدیم لایحه استخدام متخصص بانك ملی از اتباع مملكت سویس با آلمان از طرف آقای وزیر مالیه و مذاكرات در اطراف آن و تصویب لایحه مزبوره ۳- قانون اجازه استخدام متخصص بانك از اتباع مملكت سویس یا آلمان برای مدت سه سال


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب شور ثانی لایحه واگذاری عایدات مستغلات به بلدیه ۲- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به كنترات مسیو پاپاریان و تصویب آن ۳- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به شهریه دكتر هادی خان و ارجاع مجدد آن به كمیسیون ۴- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به اجازه شش هزار تومان علاوه بر اعتبارات ۱۳۰۵ وزارت عدلیه برای مخارج ضروری آن وزارتخانه ۵- قانون اجازه احتساب شش هزار تومان علاوه بر اعتبارات ۱۳۰۵ وزارت عدلیه برای تشكیلات ثبت اسناد گیلان و سایر مخارج ضروری آن وزارتخانه ۶- قانون استخدام مسیو پاپاریان معلم دواسازی برای مدت دو سال و نه ماه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۵ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای روحی از وزیر فوائد عامه راجع به راه بندرعباس ۲- سؤال آقای فیروزآبادی از وزیر مالیه راجع به کسر انبار ملایر و جواب آقای وزیر ۳- سؤال آقای محمدولی میرزا از آقای وزیر مالیه راجع به مطالبه مالیات سرانه در آذربایجان و جواب وزیر مالیه ۴- سؤال آقای زوار از آقای کفیل پست و تلگراف و وزیر فوائد عامه و وزیر مالیه راجع به قضیه ارباب بهمن ۵- استرداد لوایح اعتبار برای مقاصد معارفی و اعتبار برای سجل احوال از طرف آقای وزیر مالیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۶ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم لایحه استقرار پست هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی از طرف آقای کفیل پست و تلگراف و طرح و تصویب آن ۲- شروع به انتخاب کمیسیون‌های منتخبه از مجلس ۳- شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به واگذاری عایدات مستقلات بلدیه ۴- قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۷ - دربرگیرنده: ۱- اعلام استرداد لایحه واگذاری عایدات مستغلات به بلدیه‌ها از طرف دولت ۲- تصویب مرخصی آقایان میرزا عبدالحسین- عدل ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۶ اداره ذوب‌آهن و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه ورثه دکتر هادی‌خان و تصویب آن ۵- قانون اجازه پرداخت ماهی سی تومان شهریه به ورثه دکتر هادی‌خان از ابتدای سنه ۱۳۰۶ ۶- قانون بودجه سنه ۱۳۰۶ اداره ذوب‌آهن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان دادگر- حاج میرزا مرتضی ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به واگذاری یک دانگ قریه زیدآباد خالصه قراچه داغ به آقای شریف‌الدوله ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شهریه سید اصغر فراش و تصویب آن ۴- قانون برقراری ماهی ده تومان به شهریه درباره ورثه سید اصغر فراش


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقای حاج علی‌اکبر امین ۲- قرائت عریضه آقایان قضات بر حسب نظر کمیسیون عرایض مجلس ۳- پیشنهاد آقای کازرونی راجع به یک شوری بودن لایحه اصلاح قانون مالیات راه که از طرف آقای وزیر مالیه تسلیم شده و مذاکره نسبت به آن و عدم تصویب آن ۴- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌های منتخبه بر طبق صورتی که استخراج شده بود و مذاکره در اطراف آن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۰۶ نشست ۱۷۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان سید محمدتقی طباطبایی - نگهبان ۲- تعقیب مذاکرات نسبت به نتیجه انتخاب کمیسیون‌های منتخبه از مجلس ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدی‌ها ۴- قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه‌ها


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۱ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای حاج شیخ بیات از وزیر مالیه راجع به مستخدمین وزارت عدلیه و انتقال آنها به وزارتخانه‌های دیگر و همچنین راجع به تشکیل هیئت قضایی در وزارت مالیه و جواب آقای وزیر ۲- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به ماده الحاقیه قانون اجازه‌نامه طبابت و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار ۲.۱۲ برای مخارج دولتی دو ماهه آبان و آذ رو تصویب آن ۴- مذارکه نسبت به خبر کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی و تصویب آن ۵- قانون تفریغ بودجه یکساله مجلس شورای ملی ۶- ماده الحاقیه به قانون طبابت ۷- قانون اجازه پرداخت ۲.۱۲ اعتبارات مصوب ۱۳۰۵بابت مخارج مملکتی در دو ماهه آبان و آذر ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان شیروانی و یحیی خان زنگنه ۲- اعلام تشکیل کمیسیون‌هایی که نسبت به آنها اختلاف نظری موجود نیست ۳- مذاکره در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه سنه ۱۳۰۶ مملکتی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۳ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای حقنویس از آقای کفیل وزارت پست و تلگراف راجع به اخذ غرامت از اهالی محلی که مقره‌های تیرهای تلگراف در آنجا می‌شکنند و جواب آقای کفیل ۲- سؤال آقای زوار از آقای کفیل وزارت پست و تلگراف راجع به ارباب بهمن و جواب آقای کفیل ۳- تصویب مرخصی آقای فرهمند ۴- ادامه مذاکرات در اطراف خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۶ مملکتی

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۸ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای حاج آقا رضارفیع از آقای وزیر مالیه راجع به تشکیل بانک ملی و شکایت اهالی شمال در این موضوع و جواب آقای وزیر مالیه ۲- سؤال آقای امیرحسین خان از آقای وزیر مالیه راجع به مالیاتی از طواحین اربابی در دزفول اخذ می‌کنند و جواب آقای وزیر ۳- سؤال آقای دیبا از کفیل وزارت امورخارجه راجع به مزاحمت مأمورین دولت شوروی به املاک شاهسون‌ها در سرحد مغان و پیله سوار و جواب آقای کفیل ۴- سؤال آقای آقای سید یعقوب از آقای کفیل وزارت امورخارجه راجع به تسلیم پرت پهلوی از طرف دولت شوروی و جواب آقای کفیل ۵- سؤال آقای حقنویس از وزیر مالیه راجع به شاگردان مدرسه فلاحت و مساعدتی که بایستی از طرف دولت نسبت به آنها بشود و جواب آقای وزیر مالیه ۶- سؤال آقای کازرونی از وزیر فواید عامه راجع به راه عباسی و کرمان و سایر طرق شوسه و علت تعطیل ساختمان آنها و جواب آقای وزیر فواید عامه ۷- سؤال آقای حاج میرزا مرتضی از آقای وزیر مالیه راجع به اخذ مالیات سرقفلی در کرمان و جواب آقای وزیر مالیه ۸- سؤال آقای یاسایی از آقای وزیر فواید عامه راجع به کشیدن خط‌‌‌آهن از بندر جز از طریق استراباد و شاهرود و همچنین راجع به راه خراسان و جواب آقای وزیر فواید عامه ۹- قرائت طرح پیشنهادی آقایان نگهبان راجع به اصلاح قسمت اخیر ماده ۹۳ نظامنامه داخلی و تصویب دو فوریت آن و مذاکره در اطراف طرح مزبور


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۹ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات نسبت به طرح قانونی راجع به اصلاح قسمت اخیر ماده ۹۳ نظامنامه داخلی و تصویب آن ۲- مذاکرات نسبت به طرح قانونی پیشنهادی آقایان نمایندگان راجع به اصلاح نظامنامه داخلی نسبت به حضور نمایندگان در مجلس بعد از زدن زنگ تشکیل جلسه و خروج طرح مزبور از جلسه ۳- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق درجات قضایی ۴- قانون اصلاح قسمت اخیر ماده ۹۳نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده: ۱ -تقدیم لوایح قانونی راجع به مستخدمین عدلیه و اصول تشکیلات عدلیه و محاکمه انتظامی مستخدمین و ودایع از طرف آقای وزیر عدلیه ۲- تصویب مرخصی آقایان آقا میرزا ابراهیم آشتیانی- عباس‌میرزا ۳- سؤال آقای تقی‌زاده از آقای وزیر معارف راجع به اعزام محصلین به اروپا از محل مخارج راه‌آهن و جواب آقای وزیر معارف ۴- سؤال آقای حاج آقا رضا رفیع از آقای وزیر مالیه راجع به شایعاتی که نسبت به کسر بودجه مملکتی در سنه ۱۳۰۷منتشر است و همچنین راجع به بودجه سال ۱۳۰۷ و جواب آقای وزیر مالیه ۵- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار اثاثیه و عمارت عدلیه‌های مرکز و ولایات و تصویب آن ۶- انتخابات کسری اعضاء کمیسیون‌های عدلیه – قوانین مالیه – خارجه – داخله ۷- قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و اثاثیه جهت عدلیه‌های مرکز و ولایات • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۸۳ - دربرگیرنده: ۱-اعلام اسامی اعضاء منتخبه کمیسیون‌های قوانین عدلیه- امور خارجه – داخله قوانین مالیه ۲- شور کلی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۳- تقدیم لایحه تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان موسسه ذوب‌آهن از طرف آقای وزیر فواید عامه به قید فوریت و تصویب لایحه مزبور ۴- شور اول در ماده خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۵- قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم ساختمان موسسه ذوب‌آهن • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۸۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی دو ماهه آقای دشتی ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به هفتاد هزار تومان اعتبار متحرک وزارت پست و تلگراف و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به طرح قانونی جمعی از نمایندگان راجع به واگذاری قراولخانه‌های قدیمی شهر تبریز به بلدیه آنجا و تصویب یک فوریت و ارجاع آن به کمیسیون قوانین مالیه ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به ماده اول لایحه خالصه‌جات انتقالی ۵- تصویب اضافه روزهای شنبه بر ایام تشکیل جلسات مجلس شورای ملی ۶- قانون اجازه پرداخت هفتاد هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک وزارت پست و تلگراف بابت بودجه سنه ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۸۶ - دربرگیرنده: ۱- قرائت خبر کمیسیون بودجه راجع به تأسیس سفارتخانه در ورشو و ارجاع آن به کمیسیون وزارت خارجه ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار برای خرید عمارت جهت سفارت افغانستان و تصویب آن ۳- بقیه مذاکره نسبت به خبر کمیسیون داخله راجع به قانون بلدی (در ماده ۳۸) ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به برقراری خرج تحصیل درباره اولادان دکتر اسمعیل خان مرزبان ۵- قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۸۷ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای حاج شیخ بیات از آقای کفیل وزارت پست و تلگراف راجع به غرامت پستی و جواب آقای کفیل ۲- سؤال آقای تقی‌زاده از آقای وزیر فوائد عامه راجع به اعزام محصلین به اروپا برای فراگرفتن فنون مربوط به راه آهن و جواب آقای وزیر ۳- سؤال آقای مهدوی از آقای کفیل وزارت پست و تلگراف راجع به پست بین طهران و خراسان و جواب آقای کفیل ۴- تقدیم طرح قانونی راجع به مستخدمین دولتی در خوزستان از طرف آقای موقر و تقاضای دو فوریت طرح مزبوره ۵- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مسیو هوفمان متخصص نقشه‌بردار و تصویب آن ۶- شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون داخله راجع به قانون بلدی در مواد ۳۹ و ۴۰ ۷- تصویب مرخصی آقای شیروانی ۸- مذاکره نسبت به پیشنهاد آقایان نمایندگان راجع به تشکیل دو جلسه از جلسات در مواقع عصر و عدم تصویب آن ۹- قانون استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان نسبت برای نقشه‌برداری نواحی معدنی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۸۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقای کی استوان و رد مرخصی آقای میرزا محمدعلی امام جمعه شیراز ۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بعضی مخارج از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقای بیات ۲- اخذ رأی نسبت به اجرا و کلیه لایحه تخصیص اضافه عایدات سنه ۱۳۰۶ به مخارج معینه و تصویب آن ۳- قانون اجازه پرداخت و اعتبارات مخصوصه‌ از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۱ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم طرح قانونی راجع به پوشاندن روی نهرهای استراباد از طرف آقای معتضداسترآبادی و تقاضای یک فوریت آن ۲- شور اول نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به تاکس بندری و ختم آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به راجع به اضافه حقوق متخصص بانک ملی و تصویب آن ۴- تصویب مرخصی آقایان ذوالقدر – قوام – میراسدالله خان ۵- قانون هشت هزار تومان اعتبار اضافی جهت حقوق متخصص بانک ملی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۳ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی ۲- تقدیم لایحه تمدید اختیارات آقای مهدی‌قلی خان هدایت رئیس کل مالیه از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای فوریت آن و مذاکره نسبت به آن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۴ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور در لایحه تمدید اختیارات آقای مهدی‌قلی خان هدایت رئیس کل مالیه و تصویب آن ۲- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی ۳- قانون تمدید اختیارات آقای مهدی‌قلی خان هدایت رئیس کل مالیه به مدت سه ماه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ دی ۱۳۰۶ نشست ۱۹۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان مدرس- شیروانی- دهستانی ۲- سؤال آقای کازرونی از آقای رئیس صحیه راجع به صحیه بنادر جنوب و جواب اقای رئیس صحیه ۳- سؤال اقای اعتبار از آقای رئیس صحیه راجع به صحیه بروجرد و لرستان و جواب آقای رئیس صحیه ۴- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۷ - دربرگیرنده: ۱- توضیح آقای رئیس کل صحیه راجع به اعتباری که برای دفع مرض وبا به دولت داده شده بود ۲- معرفی آقای میرزا عنایت الله خان سمیعی به سمت معاونت وزارت معارف از طرف آقای وزیر معارف ۳- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی ۴- بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۱۹۹ - دربرگیرنده: ۱- شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به اخذ عوارض بندری و تصویب آن ۲- مذاکره نسبت به طرح پیشنهادی عده‌ای از نمایندگان راجع به اضافه مواد اولیه به قانون استخدام مستخدمین اداری مجلس شورای ملی ۳- قانون اجازه اخذ عوارض بندری از بنادر و لنگرگاه‌ها • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۱ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به خبر اخیر کمیسیون بودجه راجع به پرداخت یک دوازدهم بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مملکتی برای مخارج دی ماه ۱۳۰۶ تصویب آن ۲- مذاکره نسبت به طرح پیشنهادی قانونی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح قانون ممیزی و اخذ رأی نسبت به قابل توجه بودن و تصویب یک فوریت طرح مزبور ۳- قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بابت مخارج مملکتی برای دی ماه ۱۳۰۶ • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان: مدرس، حاج میرزا علی اکبر امین ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه سفارت ایران در لهستان و تصویب آن ۳- تعقیب شور اول خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز چراغ برق در شهرها از ماده دوم ۴- مذاکره نسبت به طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگانراجع به مواد الحاقیه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی ۵- قانون اجازه پرداخت بودجه سفارت ایران در لهستان از تاریخ تأسیس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۴ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات نسبت به مواد الحاقیه قانون استخدام اعضا اداری مجلس شورای ملی و تصویب آن ۲- مذاکره نسبت به قابل توجه بودن طرح پیشنهادی عده‌ از نمایندگان راجع به معافیت اهالی میناب از تأدیه مالیات مستقیم و قابل توجه شدن آن ۳- بقیه شور اول نسبت به خبر کمیسیون فواید عامه راجع به لایحه امتیاز چراغ برق در شهرها تا ماده ۸ ۴- مواد الحاقیه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۶ - دربرگیرنده: ۱- اصلاح ماده الحاقیه دوم قانون استخدام مستخدمین اداری مجلس شورای ملی در مورد شرایط تقاعد ۲- طرح خبر کمیسیون بودجه راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان و تصویب آن ۳- بقیه شور اول خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز چراغ برق در شهرها و ختم شور اول آن ۴- شور اول خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز چاه‌های آرزین یزد به آقا محمد رشتی ۵- تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۹ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای کازرونی از اقای رئیس صحیه راجع به بروز مرض طاعون در عباسی و جواب آقای رئیس کل صحیه ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار ثبت اسناد و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار برای تهیه مسکن و معاش جهت اتباع ایران که از بصره به خوزستان آمده‌اند و تصویب آن ۴- قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات اداره ثبت و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه ۵- قانون بیست هزار تومان اعتبار برای اعاشه اتباع ایران که از بصره به خوزستان آمده‌اند


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان حق‌نویس- اسکندری- جوانشیر ۲- تصویب خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج خشکانیدن باطلاق‌های شهریار و خوار ۳- بقیه شور اول خبر کمیسیون فواید عامه راجع به امتیاز چاه‌های آرتیزین در یزد و تصویب ورود در شور ثانی لایحه مزبور ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به حقوق منتظرین خدمت و تصویب آن ۵- قانون چهل و پنجهزار تومان اعتبار اضافی جهت پرداخت منتظرین خدمت و طرز پرداخت آن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان مرتضی‌قلی خان بیات- بنی‌سلیمان- محمودرضا ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصصین مالی از آلمان و سویس و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت اضافات سنه ۱۳۰۵ وزارتخانه‌ها تا آخر سال ۱۳۰۶ ۴- قانون استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۲ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان حاج شیخ بیات- آقای میرزا ابراهیم آشتیانی ۲- تصویب فوریت طرح قانونی پیشنهادی جمعی از نمایندگان راجع به اصلاح و اضافه تبصره به قانون ممیزی ۳- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت اضافات سنه ۱۳۰۵ ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۱۳ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و تصویب آن ۲- بقیه شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۳- قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسز مخارج انتخابات دوره ششم


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۴ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان: امامی-ثقة‌الاسلامی ۲- تعقیب مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۳- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به تخصیص عواید راه‌آهن جلفا و کشتی‌رانی دریاچه ارومیه و اصلاح و مرمت راه‌آهن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۵ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به راه‌آهن جلفا و کشتی‌رانی دریاچه ارومیه و تصویب آن ۲- تعقیب شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیلت خالصه‌جات انتقالی ۳- تعیین جلسات مجلس در لیالی رمضان ۴- قانون تخصیص عواید راه‌آهن جلفا به تبریز و کشتی‌رانی ارومیه به مرمت و تکمیل مؤسسات مزبوره تا مدت پنج سال


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۶ - دربرگیرنده: ۱- قرائت مراسله جمعی از آقایان نمایندگان دوره اول مجلس راجع به تقاضای پرداخت حقوق معوقه خود ۲- تصویب یک فوریت لایحه قانون حکمیت ۳- طرح لایحه دولت راجع به ده هزار تومان اعتبار برای مخارج طبع و حق‌الزحمه ترجمه قوانین و تهیه قانون مدنی و تصویب آن ۴- تعقیب مذاکرات و شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۵- قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق‌الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع قانون مدنی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۷ - دربرگیرنده: ۱- تعقیب شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۲- قرائت لایحه دولت راجع به پراخت بودجه‌های مملکتی در اسفند ماه ۱۳۰۶ بر طبق تصویبی بودجه و تصویب فوریت و مذاکره در اطراف آن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۸ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای بامداد از آقای معاون وزارت فوائد عامه راجع به راه شیراز و جواب آقای معاون ۲- بقیه مذاکرات نسبت به لایحه اجازه پرداخت بودجه مملکتی در اسفند ماه ۱۳۰۶ بر طبق تشخیص و تصویب کمیسیون بودجه و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به پرداخت یک دوازدهم بودجه‌ها بابت مخارج مملکتی در بهمن ماه ۱۳۰۶ و تصویب آن ۴- قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در بهمن ماه ۱۳۰۶ ۵- قانون بودجه سال ۱۳۰۶ مملکتی و اجازه پرداخت مخارج مملکتی بر طبق تشخیص کمیسیون بودجه در اسفند ماه ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۱۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان والی‌زاده- جوانشیر- اعتبار ۲- قرائت طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان راجع به ممنوعیت اتومبیل‌های کرایه از حمل و نقل در شهر و رد آن ۳- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون فعلی عدلیه ۴- تعقیب شورثانی نسبت به خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به خالصه‌جات انتقالی ۵- قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۱ - دربرگیرنده: ۱- سؤال آقای فرهمند از آقای وزیر پست و تلگراف راجع به تعطیل تلگراف بی‌سیم و همچنین موضوع غرامت سیم تلگراف و جواب اقای وزیر ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت مخارج غیرثابته وزراتخانه‌ها بابت بودجه اضافی ۱۳۰۵ در جزء اعتبارات ۱۳۰۶ و تصویب آن ۳- تعقیب مذاکرات نسبت به خبر بین‌الشورین کمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات خالصه‌جات انتقالی و تصویب قانون مزبور ۴- تصویب مرخصی آقای ابراهیمی ۵- قانون مالیات خالصه‌جات انتقالی ۶- قانون اجازه منظور داشتن مخارج غیرثابته وزارتخانه‌ها بابت بودجه اضافی ۱۳۰۵ جزء اعتبارات ۱۳۰۶


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۲ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه صدی سه وصولی انحصار قند و شکر و مالیات راه به بودجه ۱۳۰۴ اداره گمرک و تصویب آن ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به تجدید استخدام مستخدمین بلژیکی و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام رئیس کل گمرکات از بلژیک و تصویب آن ۴- قانون اجازه استخدام ۱۱ نفر مأمور بلژیکی جهت اداره کل گمرکات ایران ۵- قانون اجازه استخدام یک نفر بلژیکی جهت ریاست کل گمرکات ۶- قانون راجع به صدی سه عایدات وصولی انحصار قند و شکر و مالیات راه در سنه ۱۳۰۵
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ نشست ۲۲۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقای امام جمعه شیراز – حیدری مکری- آیت‌الله‌زاده خراسانی ۲- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به خرید کشتی و استخدام متخصص و مهندس بحریه و تصویب آن ۳- بقیه مذاکره نسبت به خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به لایحه حکمیت و تصویب آن ۴- قانون حکمیت ۵- قانون دویست هزار تومان اعتبار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایتالیا • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ فروردین ۱۳۰۷ نشست ۲۲۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان امیرتیمور کلالی- ملک‌آرایی- شیخ‌الاسلام ملایری ۲- انتخاب اقای دیبا به نیابت ریاست ۳- اعلام فوت امیر لشکر عبدالله خان وزیر فوائد عامه از طرف آقای رئیس و ختم جلسه
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۳۰۷ نشست ۲۳۰ - دربرگیرنده: ۱- بقیه شور نسبت به خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع به بودجه سنه ۱۳۰۷ مجلس ۲- مذاکره نسبت به لایحه تمدید اختیارات رئیس کل مالیه و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به یک دوازدهم فروردین ماه ۱۳۰۷ و تصویب آن ۴- قانون تمدید اختیارات آقای مهدی‌قلی خان هدایت رئیس کل مالیه تا هفتاد روز ۵- قانون اجازه پرداخت اعتبارات مصوب ۱۳۰۶ در فروردین ماه ۱۳۰۷ بابت مخارج مملکتی

-

 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۰۷ نشست ۲۳۱ *18-25* - دربرگیرنده: ۱- اقتراع شعب سته ۲- انتخاب اعضای کمیسیون‌های قوانین عدلیه- قوانین مالیه- داخله- خارجه- معارف – ف.اید عامه- نظام- پست و تلگراف ۳- بقیه مذاکرات نسبت به بودجه سال ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به فوریت اصل لایحه افزایش قیمت تذکره‌های سه‌گانه برای مخارج مدارس ایرانیان در خارجه و تصویب آن ۵- قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی ۶- قانون افزایش صدی پنجاه بر قیمت فعلی تذکره‌های عبور و اختصاص عواید آن به مخارج مدارس ایرانیان در خارجه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ فروردین ۱۳۰۷ نشست ۲۳۲ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به لایحه استخدام دو نفر معلم آهنگری و تجاری از آلمان برای مدرسه صنعتی فارس و تصویب فوریت و اصل لایحه ۲- مذاکره نسبت به لایحه اجازه نقشه‌برداری خطوط آهن به سندیکای مختلط از کمپانی‌های آلمانی و آمریکایی و تصویب فوریت و طرح آن ۳- اعلام اسامی اعضا کمیسیون‌ها ۴- قانون استخدام دو نفر معلم از آلمان برای مدرسه صنعتی فارس


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ فروردین ۱۳۰۷ نشست ۲۳۳ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقای میرزا عبدالحسین ۲- بقیه شور نسبت به لایحه اجازه واگذاری نقشه‌برداری راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی‌های آلمانی و امریکایی و تصویب آن ۳- قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی‌های آمریکایی و کمپانی‌های آلمانی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۳۴ - دربرگیرنده: ۱- مذاکرات نسبت به لایحه راجع به حقوق منتظرین خدمت و تصویب فوریت آن و بالاخره خروج آن از دستور ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه شهریه میرزا مرتضی فرزند آقا شیخ محمدحسین یزدی و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خیر کمیسیون بودجه راجع به واگذاری اراضی مقابل گمرک کرمانشاهان به اشخاصی که در نتیجه احداث خیابان جدید خانه آنها خراب شده است و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به ایجاد پل متحرک بر روی سفیدرود و تصویب آن ۵- تصمیم راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک بر روی سفیدرود ۶- قانون واگذاری (۱۵۱۰۶) ذرع اراضی دولتی واقعه در مقابل اداره گمرک کرمانشاهان به اشخاصی که خانه‌های آنها در نتیجه احداث خیابان جدید خراب شده است ۷- قانون برقراری ماهی سی تومان اضافه شهریه برای میرزا مرتضی فرزند آقا شیخ محمدحسین یزدی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۳۵ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان دکتر طاهری – مهدوی – افسر – رفیع – آقازاده سبزواری ۲- سؤال آقای احتشام‌زاده از آقای معاون وزارت معارف راجع به قانون استخدام معلمین و جواب آقای معاون ۳- سؤال آقای آقا سید یعقوب از آقای معاون وزارت معارف راجع به انتقال کلاس‌های مدرسه سیاسی به دارالفنون و جواب آقای معاون ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام متخصص موزه و عتیقه‌جات


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۳۶ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان میرممتاز- بروجردی- ابراهیمی ۲- تقدیم طرح قانونی راجع به مساعدت با مهاجرین ایرانی در خارجه از حیث تخفیف قیمت تذکره از طرف آقای عدل ۳- اخذ رأی نسبت به لایحه استخدام متخصص برای ریاست موزه و کتابخانه و عتیقیات و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مشاور فنی و رئیس مریضخانه طهران و تصویب آن ۵- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مادام اندره هس و تصویب آن ۶- قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای مدیریت موزه و کتابخانه و عتیقیات ۷- قانون اجازه استخدام یک نفر طبیب متخصص از آلمان یا فرانسه به سمت مشاور فنی اداره صحیه و ریاست مریضخانه جدید طهران ۸- قانون تجدید استخدام مادام اندره هس مدیره و معلمه دارالمعلمات *6*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۳۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان نجومی- مولوی- شیروانی- سلطان محمد خان عامری ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه حقوق دکتر گراندل رئیس انستیتو پاستور و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به لایحه تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قرارداهای گمرکی ۴- قانون یکهزار تومان اضافه مقرری دکتر گراندل مدیر موسسه پاستور • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۳۹ - دربرگیرنده: ۱- توضیح آقای مدرس راجع به پیشنهاد خودشان راجع به اضافه تاکس گمرکی مشروبات الکلی ۲- سؤال آقای بامداد از آقای معاون وزارت راجع به تمبر تصدیق‌نامه‌ها و جواب آقای معاون ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار فوق‌العاده و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بیست هزار تومان سجل احوال و تصویب آن ۵- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به ۱۵۰هزار تومان اعتبار برای اجرای قانون ممیزی و ممیزی خالصه‌جات انتقالی و تصویب آن ۶- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به اختیارات کمیسیون عدلیه و خروج آن از دستور ۷- قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان جهت مخارج فوق‌العاده که پیش آمده است ۸- قانون اجازه پرداخت ۲۰ هزار تومان به طور علی‌الحساب برای احتیاجات سجل احوال ۹- قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصه‌جات انتقالی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۴۰ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان سنک و فرهمند ۲- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به اجرای قانون مدنی تا زمان اتخاذ تصمیم قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه و تصویب آن ۳- تصویب لایحه دولت راجع به اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به شش فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی و تصویب آن ۵- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به قرضه کارخانه ریسمان‌ریسی طهران و تصویبآن ۶- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه و تصویب آن ۷- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به پنج فقره اعتبار منظوره در لایحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی و تصویب آن ۸- قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی ناموقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه ۹- قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۰- قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در باحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی ۱۱- قانون اجازه پرداخت پنج فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی ۱۲- قانون اجازه بیست هزار تومان به عنوان قرض به کارخانه ریسمان‌ریسی طهران ۱۳- قانون اجازه پرداخت اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۴۲ - دربرگیرنده: ۱- رد مرخصی عباس میرزا ۲- اعلام ابلاغ قانون راجع به دعاوی افراد دولت پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه از طرف مقام ریاست ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۷ سجل احوال مملکتی و تصویب آن ۴- قانون اعتبار برای تشکیل سجل احوال سنه ۱۳۰۷
 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ نشست ۲۴۵ - دربرگیرنده: ۱- توضیح و اعلام از طرف مقام رفیع ریاست عالیه راجع به اصلاح بودجه سنه ۱۰۶ مملکتی ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به دو دوازدهم مخارج مملکتی در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۰۷ و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به سیصد هزار تومان مخارج انتفاعی منظوره در بودجه ۱۳۰۶ و تصویب آن ۴- تعقیب مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعزام محصل به اروپا ۵- قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۳۰۷ در حدود اعتبارات مصوبه اسفند ۱۳۰۶ ۶- قانون اجازه خرج سیصد هزار تومان از اعتبار مخارج انتفاعی منظوره در بودجه ۱۳۰۷


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۴۶ - دربرگیرنده: ۱- تعقیب مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه در موضوع اعزام محصل به اروپا و تصویب آن ۲- تقدیم قراردادهای بین فرانسه و بلژیک و ایران از طرف آقای کفیل وزارت خارجه ۳- قانون اعزام محصل به اروپا


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۴۷ - دربرگیرنده: ۱- شور اول نسبت به عهدنامه تجارتی و قرارداد مودت بین دولتین ایران و لهستان ۲- دولتین ایران و افغانستان ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار صحیه به قرانطینه‌ها و جلوگیری از امراض ساریه و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ و تصویب آن ۵- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام پرفسور هرتسفلد آلمانی برای معاصی‌‌السنه قدیمی و تصویب آن ۶- قانون اجازه پرداخت اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ صحیه کل مملکتی راجع به مخارج قرانطینه‌های شمالی و جنوبی و جلوگیری از امراض مسریه ۷- قانون اجازه پرداخت بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ ۸- قانون استخدام پرفسور ارنست هرتسفلد تبعه دولت آلمان برای معاصی‌السنه قدیمه و تاریخ ایران قدیم • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۴۹ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره و شور اول نسبت به خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به احداث و امتیاز تراموای محمره و عبادان به آقای موقر و ختم شور اول ۲- شور ثانی نسبت به خبر کمیسیون فوائد عامه راجع به امتیاز حفر چاه‌های آرتزین در یزد به آقا محمد رشتی و تصویب آن ۳- تصویب عهدنامه ودادیه و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و لهستان ۴- تصویب عهدنامه مودت و قرارداد تجارتی منعقده بین ایران و لهستان ۵- مذاکره نسبت به لایحه دولت راجع به استخدام هفت نفر معلم برای اصلاح و تکمیل مدارس عالیه ۶- عهدنامه ودادیه و تأمینیه منعقده بین ایران و افغانستان ۷- عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین دولتین ایران و لهستان ۸- قانون امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاه‌های آرتزین در خاک یزد *13* • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۵۱ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاكرات راجع به استخدام هفت نفر معلم و تصویب آن ۲- مذاكرات راجع به اعزام بیست نفر شاگرد به اروپا جهت تحصیل معلومات علمی و عملی راجع به خط‌آهن ۳- قانون استخدام هفت نفر از فرانسه


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۵۲ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مادموزل پن متخصصه در امراض نسوان و تصویب آن ۲- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار خرید خاه برای سفارتخانه‌های ایران در خارجه و تصویب آن ۳- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه سنه ۱۳۰۷ بلدیه طهران ۴- قانون اجازه استخدام مادموزل پن تبعه دولت فرانسه و متخصصه در امراض نسوان ۵- قانون اجازه منظور داشتن اعتبار خرید خانه‌های سفارتخانه‌های ایران در بودجه سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۵۳ - دربرگیرنده: ۱- بقیه مذاکرات در اطراف لایحه خط‌آهن و اعزام محصل به اروپا و تصویب آن ۲- بقیه مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۷ بلدیه طهران و تصویب آن ۳- قانون اجازه پرداخت پنجاه و پنجهزار تومان ماهیانه بابت بودجه بلدیه طهران از فروردین ماه ۱۳۰۷ ۴- قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه‌آهن و مخارج اعزام محصل به اروپا برای فراگرفتن معلومات راجع به راه‌آهن و معادن ذوب‌آهن


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ تیر ۱۳۰۷ نشست ۲۵۸ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان محمودرضا - طلوع و جوانشبر ۲- مذاکرات در اطراف لایحه استخدام دو نفر معلم از خارجه جهت مدرسه صنعتی و تصویب آن ۳- قرائت و مذاکره در اطرلف لایحه و خبر کمیسیون راجع به استخدام یک نفر متخصص کاغذسازی از ایتالیا و تصویب آن ۴- قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از آلمان جهت تعلیم آهنگری و نجاری ۵- قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص کاغذسازی از ایتالیا


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۰۷ نشست ۲۵۹ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره در اطراف لایحه دولت راجع به قراری پست‌های امنیه غرب و تصویب آن ۲- قرائت خبر کمیسیون بودجه راجع به ۱۱ قلم شهریه و تصویب اقلام آن ۳- مذاکرات در خصوص طلب سنگسری‌ها و تصویب آن ۴- قانون اجازه پرداخت یکصد هزار تومان برای ساختمان‌های سربازخانه و اماکن گمرکی در سرحد غرب • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ تیر ۱۳۰۷ نشست ۲۶۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب مرخصی آقایان ذوالقدر- خواجوی و رد مرخصی آقای محمدولی میرزا ۲- تقدیم لایحه انحصار تریاك از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب یك فوریت آن ۳- مذاكره نسبت به خبر كمیسیون بودجه راجع به متمم قانون بودجه یك ساله ۱۳۰۷ مملكتی و تصویب آن ۴- متمم قانون بودجه یك ساله ۱۳۰۷ مملكتی


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۱ تیر ۱۳۰۷ نشست ۲۶۶ - دربرگیرنده: ۱- تمدید مرخصی آقای اسکندری ۲- تصویب امتیاز انحصاری خط آهن بین محمره و عبادان ۳- مذاکرات در کلیات قانون اصلاح ممیزی ۴- قانون امتیاز انحصاری خط آهن بین محمره و عبادان *6*


 • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ امرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۶۷ - دربرگیرنده: ۱- تقدیم لایحه به قید دو فوریت از طرف آقای وزیر داخله در خصوص اعتبار دویست هزار جهت تأمین ارزاق اهالی جنوب و تصویب آن ۲- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون محاسبات در خصوص تفریغ بودجه ۱۳۰۵ مجلس و تصویب آن ۳- قانون اجازه پرداخت دویست هزار تومان جهت تأمین ارزاق اهالی جنوب ۴- قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی *10* • مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ امرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۶۹ - دربرگیرنده: ۱- تصویب شور اول لایحه سد نیشابور و رجوع آن به کمیسیون جهت شور ثانی ۲- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به عایدات بندری بندر پهلوی و تصویب آن ۳- مذاکرات نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به خریداری یک دستگاه قایق موتوردار جهت بحر خزر و تصویب آن ۴- قانون عایدات بندری بندر پهلوی ۵- قانون اجازه خریداری یک دستگاه قایق موتوردار • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ امرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۷۵ - دربرگیرنده: ۱- مذاکره نسبت به فوریت و اصل لایحه دولت راجع به استخدام هشت نفر معلم از فرانسه و تصویب قانون مزبور ۲- مذاکره نسبت به فوریت و اصل لایحه دولت راجع به تبصره الحاقی به ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و تصویب قانون مزبور ۳- مذاکره نسبت به فوریت و اصل طرح قانونی الغای مالیات اغنام واحشام و تصویب آن ۴- مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به اجازه پرداخت تتمه قیمت علیق اداره حمل ونقل بابت بودجه ۱۳۰۶ وزارت پست و تلگراف ۵- مذاکره نسبت به فوریت و اصل لایحه دولت راجع به تفسیر تبصره سوم قانون بودجه ۱۳۰۶ راجع به حقوق معلمین و تصویب آن ۶- قانون اجازه استخدام هشت نفر معلم از مملکت فرانسه برای مدت سه سال ۷- قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ۸- قانون الغای مالیات اغنام و احشام ۹- قانون اجازه پرداخت اخذ قیمت علیق اداره حمل و نقل بابت بودجه ۱۳۰۶ پست وتلگراف ۱۰- قانون تفسیر تبصره سوم قانون بودجه ۱۳۰۶ راجع به حقوق معلمین *23*