قانون اجازه پرداخت هفتاد هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف بابت بودجه ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت هفتاد هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف بابت بودجه ۱۳۰۶ - مصوب ۷ دی ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد از بابت بودجه هذه‌السنه وزارت پست و تلگراف مبلغ هفتاد هزار تومان به عنوان‌اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف پرداخته و از بابت حقوق و اعتبارات مصوبه آن وزارتخانه در حدود سنه مالی محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا