قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل ساختمان راه‌آهن و مخارج اعزام محصل به اروپا برای فراگرفتن معلومات راجع به راه‌آهن و معادن و ذوب‌آهن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه‌آهن و مخارج اعزام محصل به اروپا برای فرا گرفتن معلومات‌راجعه به راه‌آهن و معادن و ذوب آهن - مصوب ۲۰ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از محل عایدات انحصار قند و شکر مبلغ ۱۵۷۹۷۵ تومان برای اتمام و تکمیل‌قسمت ساختمانی که خود دولت انجام می‌دهد و همچنین برای تصفیه مخارج و تعهدات اداره راه‌آهن قبل از الغاء قانون پنج میلیون تومان و بعد از آن به‌وزارت فواید عامه پرداخت نماید.

ماده دوم - به دولت اعتبار و اجازه داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال بیست نفر شاگرد هر سال برای تحصیل معلومات‌عملی و علمی راجعه به راه‌آهن و معادن و ذوب آهن به اروپا اعزام داشته و مخارج آنها را به میزان کافی از محل عایدات انحصار قند و شکر کارسازی‌دارد.

و در هر صورت نباید خرج تحصیل هر یک از محصلین سالیانه از هزار تومان تجاوز نماید.

  • تبصره - محصلین اعزامی باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف - ایرانی بودن و تابعیت ایران.
ب - دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه که از طرف وزارت فواید عامه تهیه خواهد شد و نباید کمتر از پرگرام مدارس متوسطه باشد - دارندگان‌تصدیق‌نامه مدارس عالیه یا متوسطه یا فنی با تساوی شرایط مسابقه حق تقدم خواهند داشت. با اجرای مسابقه و تساوی سایر شرایط محصلین بی‌بضاعت حق تقدم خواهند داشت.
ج - تقبل این که در ممالک و در شعب علمی که از طرف دولت معین خواهد شد تحصیل نموده و پس از فراغ از تحصیل و اخذ دیپلم ضعف مدتی‌ را که در خارج به خرج دولت تحصیل کرده‌اند در شعبه تحصیلات خود به دولت خدمت نمایند.

ماده سوم - دولت مجاز است که خرید ادوات و آلات راه‌آهن از قبیل ریل و تراورس و غیره را برای قسمتی از راه که خود دولت نقشه‌برداری کامل‌آن را کرده‌است به طور مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی مستقیماً خریداری نموده یا تهیه آنها را بر طبق کنترات به عهده سندیکای مأمورنقشه‌برداری راه‌آهن واگذار نماید و به وزارت مالیه دو میلیون تومان از محل عایدات انحصار قند و شکر برای انجام ساختمان مزبور و پرداخت قیمت‌ادوات اعتبار داده می‌شود.

ماده چهارم - وزارت فواید عامه مکلف است پرگرام مسابقه را که در تبصره ماده دوم ذکر شده با جلب موافقت وزارت معارف تنظیم نماید.

ماده پنجم - وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا