قانون اعتبار ده هزار تومان برای مخارج احصاییه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایرانی مقیم عراق عرب

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اعتبار ده هزار تومان برای مخارج احصائیه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایران مقیم عراق عرب - مصوب ۱۹ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مبلغ یکصد هزار قران از محل صرفه‌جویی اعتبار سنه ۱۳۰۵ مخارج غیر مترقبه دولت اعتبار داده می‌شود که توسط دولت به مصرف‌مخارج احصائیه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایران مقیمین نواحی عراق عرب به وسیله اعزام مأمورین مخصوص برساند.

تبصره - مادام که مناسبات مابین ایران و عراق و روشن و ایرانیها در آن جا همه گونه مرفه نشده‌اند تذکره برای رفتن به عراق عرب به احدی داده‌نخواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا