قانون اجازه استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه - مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی

  • ‌ماده اول - وزارت معارف مجاز است یک نفر معلم برای تدریس مهندسی ماشین آلات و

ریاضیات عالیه مدرسه صنعتی و یک نفر استاد کار برای‌معاونت معلم آهنگری مدرسه صنعتی و دو نفر معلم از فرانسه برای مدرسه حقوق و سیاسی که تخصص آنها را دولتهای متبوعه آنها تصدیق کرده باشداز پانزدهم شهریور ۱۳۰۶ برای مدت دو سال و نه ماه و نیم استخدام کند.

  • ‌پاورقی: کنترات استاد کار به موجب قانون ۱۹ مرداد ۱۳۰۹ و کنترات دو نفر معلم

مدرسه حقوق به موجب قانون ۱۲ مرداد ۱۳۰۹ تجدید وتمدید شده‌است. ماده دوم - حقوق هر یک از معلمین مذکور در سال چهار هزار تومان و حقوق استاد کار یک هزار و هشتصد تومان خواهد بود که به اقساط ماهیانه‌دریافت خواهند کرد. ماده سوم - در موقع عزیمت به ایران مبلغ سیصد تومان به هر یک از معلمین و مبلغ دویست و پنجاه تومان به استاد کار به عنوان خرج سفر داده‌خواهد شد و در ختم قرارداد نیز مشارالیهم معادل مبلغ مذکور را برای عودت به وطن خود دریافت خواهند کرد.

ماده چهارم - مستخدمین مذکور در موقع تعطیل تابستانی مدارس سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق را خواهند داشت.

ماده پنجم - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین و استاد کار مزبور را بر طبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب ۲۳ عقرب۱۳۰۱ تعیین و قرارداد آنها را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا