قانون تمدید مدت اختیارات آقای مهدیقلی‌خان هدایت رییس کل مالیه تا هفتاد روز

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تمدید مدت اختیارات آقای مهدی‌قلیخان هدایت رییس کل مالیه تا هفتاد روز - مصوب ۲۳ ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی از تاریخ انقضاء مدت اختیارات سابق تا هفتاد روز دیگر مدلول قانون ۲۴ دی ماه ۱۳۰۶ را که به موجب آن‌اختیارات مندرجه در قانون اسد ۱۳۰۱ به آقای مهدیقلی‌خان هدایت رئیس‌الوزراء واگذار شده بود تمدید می‌نماید.

تبصره ۱ - دولت مکلف است قبل از انقضای مدت فوق استخدام خزانه‌دار سویسی را که به موجب قانون ۲۶ بهمن ماه ۱۳۰۶ تصویب شده است‌تمام کرده مشغول کار شود و پس از اشتغال خزانه‌دار اختیارات رییس کل مالیه ملغی است.

تبصره ۲ - تبصره قانون ۲۴ دی ماه ۱۳۰۶ به موجب این قانون ملغی است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا