قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی ایران و شرکت سهامی بانک پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی ایران و شرکت سهامی بانک پهلوی - مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - شرکت سهامی بانک ملی ایران و شرکت سهامی بانک پهلوی مادام که کمتر از یک عشر سهام آنها در دست افراد مردم است ملزم‌نخواهند بود که در تشکیلات و اساسنامه خود مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت و آن قسمت از مفاد ماده ۴۴ قانون مزبور را که راجع به محدود نمودن عده‌آراء صاحبان سهام است رعایت نمایند.

چون به موجب قانون ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "‌وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نماید بعداز تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (‌قانون‌اجازه عدم رعایت ماده ۲۷ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی ایران و شرکت سهامی بانک‌پهلوی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل‌اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ نسخ شده‌است.