قانون اجازه استخدام مسیو آندره هس فرانسوی برای معلمی مدرسه حقوق

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام آقای آندره هس فرانسوی برای معلمی مدرسه حقوق - مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول* - دولت مجاز است آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای معلمی مدرسه حقوق از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۰۵ الی مدت سه سال و دو ماه‌استخدام نماید.

  • ‌پاورقی:بعداً کنترات مسیو هس به موجب قوانین ۱۲ خرداد ۱۳۰۸ و ۳ مرداد ماه ۱۳۱۰

تمدید و تجدید شده‌است.

ماده دوم** - حقوق آندره هس در سال چهار هزار تومان است که به اقساط ماهیانه به مشارالیه پرداخته خواهد شد.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون ۴ بهمن ماه ۱۳۰۷ سالیانه پنج هزار تومان به مسیو هس اضافه

حقوق داده شده‌است.

ماده سوم - مبلغ سیصد تومان در موقع ختم این قرارداد برای مراجعه به مملکت خود به مسیو آندره هس خرج سفر داده خواهد شد.

ماده چهارم - در صورتی که آندره هس شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج مراجعت را ندارد.

ماده پنجم - دولت مجاز است سایر شرایط و مقررات استخدام مسیو آندره هس را مطابق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ معین نموده و کنترات‌مشارالیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا