قانون اجازه مصرف هشت هزار تومان برای قنوات قزوین از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه مصرف هشت هزار تومان برای قنوات قزوین از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ - مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از اضافه عایدات سنه ۱۳۰۵ مبلغ هشت هزار تومان برای قنوات قزوین به شرح ذیل مصرف نماید:

برای قنات خیابان ۵۰۰۰ تومان برای قنات شاه و قنات آخوند ۳۰۰۰ تومان


جمع ۸۰۰۰ تومان این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا