قانون استخدام پروفسور ارنست هرتسفلد تبعه دولت آلمان برای معلمی السنه قدیمه و تاریخ قدیم ایران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون استخدام پروفسور ارنست هرتسفلد تبعه دولت آلمان برای معلمی السنه قدیمه و تاریخ قدیم ایران - مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که پروفسور ارنست هرتسفلد معلم دارالعلوم برلن و تبعه دولت آلمان را برای مدت سه سال‌از تاریخ تصویب به جهت معلمی السنه قدیمه و تاریخ قدیم ایران و جغرافیای تاریخی و معرفت به آثار عتیقه استخدام نماید.

ماده دوم - حقوق پروفسور ارنست هرتسفلد در سال شش هزار تومان است که به قسط‌الشهور به مشارالیه پرداخته خواهد شد.

ماده سوم - در موقع ختم قرارداد و در صورت عدم تجدید کنترات مبلغ سیصد تومان به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه داده خواهد شد.

ماده چهارم - چنانچه پروفسور هرتسفلد شخصاً کنترات خود را فسخ نماید حق اخذ مخارج معاودت را نخواهد داشت.

ماده پنجم - دولت مجاز است سایر شرایط استخدام پروفسور هرتسفلد را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و کنترات مشارالیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا