قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها در ظرف سه ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها در ظرف سه ماه - مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - چون قانون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه‌ها موافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. دولت مکلف‌است که قانون تشکیلات وزارتخانه‌ها را (‌اعم از مرکز و ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم به مجلس نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی