قانون تفویض اختیارات مصرحه در قانون ۴ امرداد (اسد) ۱۳۰۸ راجع به رئیس کل مالیه آقای حاج مهدیقلی‌خان هدایت برای مدت دو ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تفویض اختیارات مصرحه در قانون ۴ اسد ۱۳۰۱ راجع به رییس کل مالیه به آقای حاج‌مهدیقلی‌خان هدایت برای‌مدت دو ماه - مصوب ۰۵ مرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی اختیارات مصرحه در قانون چهارم اسد ۱۳۰۱ را راجع به اختیارات رییس کل مالیه از تاریخ تصویب این قانون تاششم مهر ۱۳۰۶ به آقای حاج‌مهدیقلی‌خان هدایت رییس‌الوزراء واگذار می‌نماید.

تبصره - دولت مکلف است قبل از انقضای مدت فوق لایحه استخدام متخصصین مالیه را از غیر دول همجوار به مجلس پیشنهاد کند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی: قانون فوق به موجب قوانین مصوب ۲۵ مهر ماه - ۲۴ دی ماه ۱۳۰۶ و ۲۳

فروردین ماه ۱۳۰۷ تمدید شده‌است.

۴ اسد ۱۳۰۱ راجع به رییس کل مالیه به آقای حاج‌مهدیقلی‌خان هدایت برای‌مدت دو ماه