قانون تمدید قانون راجع به اختیارات آقای مهدیقلی‌خان هدایت رئیس کل مالیه برای مدت سه ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تمدید قانون راجع به اختیارات آقای مهدی‌قلی‌خان هدایت رییس کل مالیه برای مدت سه ماه - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی از تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۰۶ تا سه ماه دیگر مدلول قانون ۱۶ مرداد ۱۳۰۶ را که به موجب آن اختیارات مندرجه درقانون اسد ۱۳۰۱ به آقای مهدیقلی‌خان هدایت واگذار شده بود تمدید می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی: قانون فوق به موجب قوانین مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۰۶ و ۲۳ فروردین ماه ۱۳۰۷

تمدید شده‌است.