قانون اجازه پرداخت مبلغ ۲۳۶۳۰۱،۴ قران اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت مبلغ ۲۳۶۳۰۱٫۴ قران اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۳۶۳۰۱٫۴ قران اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه را از محل صرفه‌جوییهای بودجه اداره تشکیلات نظمیه‌کارسازی دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا