نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششمدوره ششم مجلس شورای ملی

افتتاح

۱۹ تیر ماه ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با

۱۹ تیر ماه ۲۴۸۵ شاهنشاهی

۳۰ ذیحجه ۱۳۴۴ هجری

۱۰ ژوئیه ۱۹۲۶ میلادی


اختتام

۲۲ مرداد ماه ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با

۲۲ مرداد ماه ۲۴۸۵ شاهنشاهی

۲۶ صفر ۱۳۴۷ هجری

۱۳ اوت ۱۹۲۸ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده ضیاء قشقائی – سید ابراهیم
۲ آباده نجومی – میرزا اسماعیل
۳ اراک بیات– مرتضی قلی خان
۴ اراک عراقی – حاج اسمعیل
۵ اردبیل طباطبائی وکیلی – میرزا صادق
۶ اردبیل عصر انقلاب – میرزا آقاخان
۷ ارسباران – اهر امام جمعه اهری – میرزا ابراهیم خان
۸ اصفهان امین (امین التجار) – سید حبیب الله
۹ اصفهان جلائی (جلاءالسلطنه) – حسین
۱۰ اصفهان فاطمی (عمادالسلطنه) – مهدی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۰۵ وزیر داخله شد
۱۱ اقلیت ها (ارامنه جنوب) مساعد – آوانس خان در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۰۶ استعفا کرد و کرسی معطل ماند.
۱۲ اقلیت ها (ارامنه شمال) ساگینیان – مسیو سهراب خان
۱۳ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۴ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۵ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان دیوان بیگی – رضا علی (میرزا آقاجان)
۱۶ بارفروش - بابل جمشیدی – میرزا عبدالباقی
۱۷ بارفروش - بابل دادگر (عدال الملک) – میرزا حسین خان
۱۸ بارفروش - بابل شریعت زاده (مشاور) – احمد
۱۹ بجنورد ملک (ملک التجار) – حاج حسن آقا
۲۰ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۲۱ بروجرد بروجردی طباطبائی (ثقه الاسلام) – میرزا محمد تقی
۲۲ بروجرد بم ابراهیمی (مختارالملک) – میرزا حسن خان
۲۳ بندر پهلوی کی استوان – حسین خان
۲۴ بندر عباس کازرونی – میرزا علی
۲۵ بوشهر دشتی – شیخ علی
۲۶ بوشهر نظام مافی – میرزا محمد خان
۲۷ بهبهان و کهکیلویه نوبخت – حبیب اله
۲۸ بیجار و گروس خطیبی (شکوه نظام) – میرزا علی خان
۲۹ قائنات (بیرجند) تدین – سید محمد
۳۰ تبریز اسکندری – امیر نصرت اله
۳۱ تبریز امین – دکتر رفیع
۳۲ تبریز صدر ثقه الاسلام – میرزا ابوالحسن
۳۳ تبریز عدل قائم مقام – میرزا یوسف خان
۳۴ تبریز فرشی – حاج میرزا آقا
۳۵ تبریز فرمانفرما – محمد ولی میرزا
۳۶ تبریز لیقوانی – حاجی علی اکبر
۳۷ تربت حیدریه امین – حاج علی اکبر
۳۸ تهران پیرنیا – میرزا حسین خان
۳۹ تهران بهبهانی – میرزا سید احمد
۴۰ تهران مصدق (مصدق السلطنه) – میرزا محمد خان
۴۱ تهران مدرس – سید حسن
۴۲ تهران وثوق الدوله – میرزا حسن خان
۴۳ تهران بیات – شیخ العراقین
۴۴ تهران فیروزآبادی – حاج سید رضا
۴۵ تهران مستوفی الممالک – میرزا حسن خان
۴۶ تهران بهار (ملک الشعراء) - محمد تقی
۴۷ تهران تقی زاده – سید حسن
۴۸ تهران احتشام زاده – علی رضا
۴۹ تهران مصدق (مصدق السلطنه) – دکتر محمد
۵۰ جهرم زارع شیرازی – علی
۵۱ جیرفت روحی – عطاءاله خان
۵۲ لرستان – خرم آباد زنگنه (سالار اشرف) – یحیی
۵۳ لرستان – خرم آباد صالحی – شیخ عبدالرحمن
۵۴ خرمشهر موقر – میرزا جواد خان
۵۵ خوی – ماکو- سلماس امامی خوئی – میرزا جواد خان
۵۶ خوی – ماکو - سلماس رجائی – ابوالقاسم خان
۵۷ درگز وثوق (معتمدالسلطنه) – میرزا عبداله خان
۵۸ دزفول اسعد بختیار (امیر جنگ) – محمد تقی خان
۵۹ دشت گرگان – یموت آخوند داز جرجانی – محمد
۶۰ بنی طرف – دشت میشان – سوسنگرد نگهبان – عبدالامیر
۶۱ دماوند خواجوی (منتصرالسلطان)- میرزا صادق خان
۶۲ رشت ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید و کرسی معطل ماند.
۶۳ رضائیه افشار – میرزا رضا خان
۶۴ رفسنجان اسفندیاری (مرآت السلطنه) – میرزا حسن خان
۶۵ سیستان - زابل اسدی (مصباح دیوان) – محمد ولی
۶۶ زنجان افخمی (امیراشرف) – سلطان ابراهیم خان
۶۷ زنجان آیت اله زاده اصفهانی – میرزا علی اکبر
۶۸ زنجان رهبری – حاج آقا حسین
۶۹ ساری - تنکابن سنگ – دکتر اسماعیل
۷۰ ساری – تنکابن عمادی – میرزا سید علی
۷۱ ساوه - زرند وزیری – میرزا حسین خان
۷۲ سبزوار افسر (شیخ الرئیس) – شاهزاده محمد هاشم میرزا
۷۳ سبزوار علوی سبزواری (آقا زاده) – حسن
۷۴ گرمرود – میانه - سراب مولوی (نظام الاسلام) – میرزا علی
۷۵ سقز و بانه مفتی (صدرالعلماء) – میرزا عبدالعزیز
۷۶ دامغان – سمنان یاسائی (صدرالادباء) – میرزا عبدالله
۷۷ سنندج ندارد از ختم انتخابات خبری به مجلس نرسید.
۷۸ سیرجان بدر – میرزا احمد خان
۷۹ سیرجان کاظمی – مصطفی در جلسه ۸۸ مورخ ۲۷/۱/۱۳۰۶ اعتبارنامه او رد شد.
۸۰ شاهرود آقایان – حسین
۸۱ شاهسون طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – حاج میرزا عبدالعلی
۸۲ شوشتر بنی سلیمان – میرزا مهدی خان
۸۳ شهر ری معتمد (معتمدالتولیه) – میرزا سید مهدی
۸۴ قمشه – شهرضا شیروانی (بنان السلطان) – ابوطالب
۸۵ شهر کرد - بختیاری ایلخانی (ایلخان ظفر بختیار) – امیر حسین خان
۸۶ شهریار – ساوجبلاغ – کردان دهستانی (نظامی) – میرزا یداله خان
۸۷ فارس – شیراز انوار شیرازی – سید یعقوب
۸۸ فارس - شیراز بامداد – میرزا محمد علی خان
۸۹ فارس - شیراز امام جمعه – شیخ محمد علی
۹۰ فارس - شیراز قوام – میرزا ابراهیم خان
۹۱ فارس – شیراز ملک – حاج غلامحسین
۹۲ طوالش – گرگانرود رفیع (قائم مقام الملک)- حاج آقا رضا
۹۳ تون – طبس – فردوس – گلشن امیر تیمور کلالی – میرزا ابراهیم خان
۹۴ فسا ذوالقدر (امین الشریعه) – محمد نقی
۹۵ فومن فومنی – سید زین العابدین
۹۶ فیروزآباد – ایلات خمسه فارس محقق (محقق العلماء) – سید جواد
۹۷ قزوین ثابت – شیخ محمد علی
۹۸ قزوین ملک آرائی – میرزا ابراهیم خان
۹۹ قم حق نویس – میرزا علی
۱۰۰ قوچان فهیمی (فهیم الملک) – میرزا خلیل خان
۱۰۱ نطنز – کاشان زعیم – میرزا سید حسن خان
۱۰۲ نطنز – کاشان عامی – میرزا اسدالله خان
۱۰۳ کاشمر زوار – حاج اسد آقا
۱۰۴ کرمان میرزا عبدالحسین
۱۰۵ کرمان حاج میرزا مرتضی
۱۰۶ کرمانشاه اعظمی، اعظم زنگنه (امیر کل) – میرزا علی خان
۱۰۷ کرمانشاه پالیزی – عطاءالله خان
۱۰۸ کرمانشاه دولتشاهی – محمد علی میرزا
۱۰۹ کرمانشاه فیروز نصرت الدوله – فیروز میرزا وزیر شد.
۱۱۰ گرگان استرآبادی معتضد
۱۱۱ خوانسار – گلپایگان معظمی (معظم السلطان) – میرزا محمد خان
۱۱۲ لار داور – میرزا علی اکبر وزیر شد
۱۱۳ لنگرود – لاهیجان طلوع – محمود
۱۱۴ کمره – خمین – محلات حشمتی (امیرحشمت)- شاهزاده حیدرقلی میرزا
۱۱۵ مراغه فرمانفرمائیان (سالار لشگر) – عباس میرزا
۱۱۶ مراغه مقدم – اسکندر خان
۱۱۷ خراسان (مشهد) پور تیمور (ملک) – ایرج میرزا
۱۱۸ خراسان (مشهد) کفائی (آقا زاده خراسانی) – میرزا حسن
۱۱۹ خراسان (مشهد) مهدوی (رئیس التجار) – رضا
۱۲۰ خراسان (مشهد) میر ممتاز – میرزا حسین خان
۱۲۱ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملک مدنی – هاشم آقا
۱۲۲ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد – ملایر ملایری (شیخ الاسلام) – سید اسماعیل
۱۲۳ ساوجبلاغ – مکری – مهاباد حیدری مکری – علی خان
۱۲۴ نائین عامری – سلطان محمد خان
۱۲۵ نجف آباد میرزا مسعود – غلام حسین میرزا
۱۲۶ نیشابور تیمورتاش (سردار معظم) – عبدالحسین
۱۲۷ خوارورامین – ایوانکی ورامین آشتیانی – میرزا ابراهیم
۱۲۸ همدان فرمند (ضیاءالملک)- میرزا حسن علی خان
۱۲۹ همدان مخبر فرهمند (مخبر حضور) – میرزا حسن خان
۱۳۰ یزد جلیلی یزدی – سید کاظم
۱۳۱ یزد حائری زاده – سید ابوالحسن شغل دولتی قبول کرد
۱۳۲ یزد طاهری – شیخ هادی

دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی

منتخبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با ۳۰ ذیحجه ۱۳۴۴ هجری آقای سید حسن مدرس – رئیس

آقای میرزا حسن کفائی (آقا زاده خراسانی) – منشی

آقای امیرحسین خان ایلخانی (بختیار) – منشی

آقای نوبخت – منشی

آقای امیر تیمور کلالی – منشی


دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی

منتخبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با ۳۰ ذیحجه ۱۳۴۴ هجری

آقای سید محمد تدین – رئیس


آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای مرتضی قلی خان بیات (سهام السلطان) – نواب رئیس


آقای میرزا حسن کفائی (آقا زاده خراسانی) – منشی

آقای امیرحسین خان ایلخانی (بختیار) – منشی

آقای نوبخت – منشی

آقای امیر تیمور کلالی – منشی


دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه منتخبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۰۵ خورشیدی

منتخبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با ۸ صفر ۱۳۴۵ هجری

آقای سید محمد تدین – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای مرتضی قلی خان بیات (سهام السلطان) – نواب رئیس


آقای محمد علی خان بامداد - منشی

آقای نوبخت – منشی

آقای سید ابراهیم ضیاء – منشی

آقای میرزا آقاخان عصر انقلاب – منشی


آقای حسین جلائی - کارپرداز

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای رضا افشار – کارپرداز


دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه اول)

منتخبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با ۲۹ ربیع الاول ۱۳۴۵ هجری

آقای سید محمد تدین – رئیس

آقای سید عبدالعلی طباطبائی دیبا – نواب رئیس

آقای میرزا احمد خان شریعت زاده – نواب رئیس


آقای سید ابراهیم ضیاء – منشی

آقای عبدالامیر نگهبان – منشی

آقای موقر – منشی

آقای امیر تیمور کلالی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای حسین جلائی – کارپرداز

آقای میرزا آقاخان عصر انقلاب – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان روز ۱۹ مهر ۱۳۰۵ خورشیدی بعمل آمد.


دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه دوم)

منتخبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۰۶ خورشیدی برابر با ۲ شوال ۱۳۴۵ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) - نواب رئیس

آقای سهام السلطان بیات – نواب رئیس


آقای امیراشرف – منشی

آقای امیر حسین خان ایخانی (بختیار) – منشی

آقای بنی سلیمان – منشی

آقای آقاخان دیوان بیگی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای حسین جلائی – کارپرداز

آقای علی خان حیدری – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس، منشی ها و کارپردازان روز ۱۹ فروردین ماه ۱۳۰۶ خورشیدی بعمل آمد.


دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه سوم)

منتخبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۰۶ خورشیدی برابر با ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۴۶ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای سهام السلطان بیات – نواب رئیس

آقای سید حسن تقی زاده – نواب رئیس


آقای بنی سلیمان – منشی

آقای فرهمند – منشی

آقای محمد علی دولتشاهی - منشی

آقای نگهبان – منشی

آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای اسمعیل نجومی - کارپرداز

آقای علی خان حیدری – کارپرداز

انتخاب نواب رئیس و منشی ها روز ۱۸ مهر و انتخاب کارپردازان بیستم مهر ماه ۱۳۰۶ خورشیدی بعمل آمد.


دوره ششم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه چهارم)

منتخبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۰۷ خورشیدی برابر با ۱۲ شوال ۱۳۴۶ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – نواب رئیس

آقای فهیمی – نواب رئیس


آقای فرهمند – منشی

آقای محمد علی دولتشاهی - منشی

آقای عطاءالله پالیزی – منشی

آقای میرزا حسین خان وزیری – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای امیر حسین خان ایلخان - کارپرداز

آقای میرزا علی خان خطیبی – کارپرداز