قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تلگراف از ابتدای سنه ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تلگراف از ابتدای سنه ۱۳۰۵ - مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید ماهی مبلغ یک هزار صد و دوازده تومان و چهار هزار و چهارصد دینار شهریه مستخدمین‌وزارت پست و تلگراف که مشمول قانون استخدام نیستند مطابق صورت ضمیمه از اول هذه‌السنه ۱۳۰۵ و مابعدها به طور ماهیانه از قرار تومانی یک‌تومان با رعایت ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری از محل اعتبار شهریه و مستمریات کل مملکتی پرداخت شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۵۲۷ الی۵۳۷

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تلگراف بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا