قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم‌داشته تا وقتی که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجرا گذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی لوح حق: متن این قانون که در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده‌است در

دوره نهم به صورت کامل آمده‌است. از این رو برای‌ملاحظه متن قانون به قانون مدنی در دوره نهم مراجعه شود.