قانون بودجه سال ۱۳۰۵ مملکتی و اجازه پرداخت مخارج مملکتی بر طبق تشخیص کمیسیون بودجه در اسفندماه ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه سال ۱۳۰۶ مملکتی و اجازه پرداخت مخارج مملکتی بر طبق تشخیص کمیسیون بودجه در اسفند ماه ۱۳۰۶ - مصوب لیله ۱۳ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عایدات مملکتی را از بابت ۱۳۰۶ مطابق تشخیص به جزء کمیسیون بودجه که بالغ بر مبلغ دویست و پنجاه وهشت میلیون و بیست و پنج هزار و هشتصد قران است تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که حقوق و مصارف هذه‌السنه وزارتخانه‌ها و ادارات‌دولتی و مستمریات و شهریه‌ها و حقوق منتظرین خدمت و سایر مخارج مملکتی را بر طبق بودجه‌های تفصیلی که در کمیسیون بودجه تصویب شده وجمع آن دویست و چهل و یک میلیون و پانصد و چهل و دو هزار و هشتصد و پانزده قران و ششصد دینار بالغ می‌گردد با تطبیق قانون محاسبات‌عمومی و قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مربوطه در اسفند ماه کارسازی دارد.

تبصره ۱ - مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد هزار لیره از عایدات ۱۳۰۶ نفت جنوب در جزو عواید سنه ۱۳۰۷ منظور شده و معادل مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۰۶ از این بابت از محل اضافی وصولی و سایر منابع عایدات ۱۳۰۶ برای مخارج مربوطه تخصیص داده می‌شود.

تبصره ۲ - بودجه مؤسسات و حقوق مشاغلی که از اعتبارات عوارض معارفی به بودجه ۱۳۰۶ وزارت معارف منتقل گردیده‌است و همچنین‌حقوق و مصارف کلاسهای جدیدالتأسیس از تاریخ انتقال و تأسیس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ - مستخدمین اداری حق تدریس موظفاً (‌به استثناء مدارس عالی) ندارند و وزارت مالیه مکلف است به هیچ عنوان دو حقوق به یک نفرندهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه لیله سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا