قانون اجازه پرداخت بودجه موسسات جدید معارفی و اعتبار و مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت بودجه مؤسسات جدید معارفی و اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس - مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که بودجه مؤسسات جدید معارفی را در حدود یک دوازدهم بودجه سالیانه که ماهانه بالغ بر بیست وهفت هزار و دویست و پنجاه قران است از تاریخ افتتاح و تأسیس مدارس مزبوره تأدیه نمایند.

(‌ماده دوم - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ دویست و پنجاه هزار قران برای مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه‌معارف و مدارس مطابق صورتی که ضمیمه لایحه‌است در وجه وزارت معارف پرداخت نماید این مبلغ از بابت صرفه‌جوییهای شش‌ماهه اول سال۱۳۰۵ که به طور یک دوازدهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است محسوب خواهد شد.

  • پاورقی: ماده دوم به موجب قانون ۲۲ فروردین ماه ۱۳۰۶ اصلاح شده‌است.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک ضمیمه‌است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۳۸۲ الی ۳۸۹(

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت بودجه مؤسسات جدید معارفی و اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس بوده وصحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا