قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تفریغ بودجه یکساله ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۰۴ موافق قسمت (۱) الی (۳) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سیصد وهشتاد و هشت هزار و هشتصد و چهل و شش تومان و پانصد دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - عواید باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال ۱۳۰۴ موافق قسمت (۴) ضمیمه به مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد وشصت و سه تومان و نه قران و هفده شاهی تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۳۷۵(