قانون اجازه پرداخت سی و شش هزار تومان اضافی به بلدیه اصفهان در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت سی و شش هزار تومان اضافی به بلدیه اصفهان در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ - مصوب ۱۹ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود بابت اضافه عایدات مالیات را در۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ سهمی بلدیه‌ها مبلغ سی و شش هزار تومان علاوه‌بر مبلغی که به موجب قانون مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ به بلدیه اصفهان تعلق می‌گیرد فقط برای یک مرتبه به بلدیه مزبور بپردازد - این وجه برای مصرف‌تسطیح و ساختمان خیابانها و کوچه‌ها و تعمیرات پلهای داخلی و تنویر شهر اصفهان تخصیص خواهد یافت.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا