قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و پنج هزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و پنج هزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ - مصوب ۲ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار تومان از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ برای آوردن آب رودخانه از خارج به‌تهران و تأدیه قیمت خرابیهای وارده از عریض شدن خیابانها و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا