قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا - مصوب ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ نود هزار تومان از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ برای جلوگیری و دفع مرض وبا اعم از فوق‌العاده اطبای‌اعزامی مطابق تشخیص صحیه و تهیه واکسن از خارجه و سایر مخارج مربوطه به جلوگیری از وبا و توسعه مؤسسه پاستور تهران برای واکسن وسرم‌سازی به اختیار صحیه کل مملکتی واگذار بنماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا