قانون الغای مالیات اغنام و احشام

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون الغای مالیات اغنام و احشام - مصوب ۲۱ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی مالیات اغنام و احشام مصرحه در ماده هفتم قانون مالیات املاک اربابی مصوبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ را از تاریخ‌تصویب این قانون الغاء می‌نماید و مالیات مزبور فقط از ایلاتی گرفته می‌شود که هنوز تخته‌قاپو نشده ییلاق و قشلاق می‌نماید و اخذ بقایای مالیات‌مراعی و مواشی نیز موقوف خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

به جای رییس مجلس شورای ملی: طباطبایی دیبا - فهیمی