قانون اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی - مصوب ۸ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - اداره تقنینیه و مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است صورت مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس را (‌به استثنای مذاکرات قبل ازدستور) بدون تحریف و تغییر به ترتیبی که در جلسات نطق می‌شود طبع و نشر نماید.

ماده دوم - مذاکرات هر جلسه باید منتهی تا یک هفته بعد منتشر گردد.

ماده سوم - اداره مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس را از تاریخ تصویب این قانون تا آخرهذه‌السنه از محل جرائم پرداخته و در سنوات بعد جزو بودجه مخارج مجلس شورای ملی پیش‌بینی نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی