قانون تصویب عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تصویب عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۸ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه ودادیه و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان را که مشتمل بر نه فصل و یک پروتکل ضمیمه‌است و در ششم آذر ماه ۱۳۰۶ در کابل به امضاء رسیده‌است و همچنین مراسله نمره ۸۴۷ وزیر مختار ایران در کابل و مراسله جوابیه کفیل وزارت‌خارجه افغانستان نمره ۲۶۹۱ را تصویب می‌نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌است در جلسه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

متن عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و افغانستان

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دولتین علیتین ایران و افغانستان نظر به مناسبات و ارتباطات مادی و معنوی و نظر به وضعیت جغرافی و نیز از یگانگی دینی و حسی و دیگراحتیاجات وظایفی را که عصر حاضر برای ملتین روز به روز ایجاد و ایجاب می‌نماید در زیر نظر ملاحظه آورده خواستند به اعتقاد جازم رشته دوستی وبرادری موجوده را که در بینشان ثابت و پایدار است روشنتر و روابط صمیمی خواهد را متین‌تر و امین‌تر نمایند برای استحصال این مطلب انعقاد یک‌عهدنامه ودادیه و تأمینیه را لازم شمرده.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران

جناب میرزا سید مهدیخان فرخ وزیر مختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت شاهنشاه ایران و

از طرف دولت شاهی‌افغانستان عالیقدر جلالمتآب سردار

اعلی‌غلام صدیق‌خان کفیل وزارت خارجه وکلای مختار معین شدند.

وکلای مختار مشارالیهما پس از ارائه‌اعتبارنامه‌های خودشان که آن را موافق به اصول جاریه یافتند به عقد فصول آتی موافقت کردند.

فصل اول - اساس روابط ایران و افغانستان عهدنامه مورخ اول سرطان ۱۳۰۰ است که تمام مواد و مقررات آن دارای اعتبار می‌باشد.

فصل دوم - هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می‌کند که از حمله و تجاوزات به طرف مقابل و یا وارد کردن قوای مسلحه خود به خاک طرف مقابل‌خودداری بکند.

در صورتی که یکی از متعاهدین مورد حمله یک یا چند دولت ثالث بشود طرف متعاهد دیگر تقبل می‌کند که بیطرفی را در تمام مدت جنگ محفوظ‌بدارد و ضمناً طرفی که مورد حمله واقع شده از طرف خود بر فرض موجود بودن هر نوع منافع سیاسی و سوق‌الجیشی و تاکتیکی نباید این بیطرفی رانقض کند.

فصل سوم - هر یک از طرفین متعاهدین تقبل می‌کند که در هیچ نوع عملیات خصمانه که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد وقوع‌یابد و همچنین در اتحادها و ائتلافهای سیاسی و نظامی که بر خلاف استقلال و یا مصونیت و یا اقتدارات متعاهد دیگر و یا موجب ضرر سیاسی ونظامی او باشد نه رسماً و نه عملاً شرکت ننماید.

و همچنین طرفین متعاهدین از مشارکت در محاصره و یا بایکوت اقتصادی که بر ضد یکی از متعاهدین به عمل آمده باشد خودداری خواهند نمود.

فصل چهارم - در صورتی که یک یا چند دولت ثالث در موقع جنگ با یکی از متعاهدین بیطرفی متعاهد دیگر را نقض کرد و از خاک آن مملکت قشون واسلحه و مهمات جنگی عبور دهد و یا بخواهد نفرات و آذوقه و چهارپایان و کلیه هر چیزی که برای جنگ لازم باشد از آن مملکت تهیه نماید و یاقشون خود را که عقب‌نشینی می‌نماید از آن جا عبور دهد و یا سکنه مملکت بیطرف را برای مقاصد نظامی خود تشویق و وادار به قیام بکند و یا درخاک مملکت بیطرف استکشافات نظامی به عمل آورد متعاهد بیطرف ملزم است که با قوای خود از عملیات مزبور جلوگیری کرده و بیطرفی خود راحفظ نماید.

فصل پنجم - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که اختیارداران خود را در ظرف مدتی که بیش از نه ماه پس از مبادله نسخ صحه شده این قراردادنباشد در تهران مجتمع کرده و قراردادهای تجارتی و اقامت و قنسولی و پستی و تلگرافی و اعاده مجرمین را مبنی بر اصول تساوی طرفین منعقدنمایند.

فصل ششم - طرفین متعاهدین توافق نمودند که برای تصفیه و تسویه اختلافاتی که ممکن است فیمابین بروز کند و به طریق عادی دیپلماتیک حل‌نشود به طریق مخصوصی که در پروتکل ضمیمه توضیح شده‌است حل خواهند نمود.

فصل هفتم - محتاج به توضیح نیست که در خارج از حدود تقبلاتی که طرفین متعاهدین نسبت به همدیگر دارند هر یک از طرفین در روابط بین‌المللی‌خود آزادی مطلق خواهند داشت.

فصل هشتم - قرارداد حاضر برای مدت شش سال منعقد شده و پس از رسیدن به تصویب و صحه مقامات مقننه مملکتین دارای اعتبار خواهد بود هرگاه یکی از طرفین متعاهدین تا شش ماه با انقضای مدت اعتبار این قرارداد مانده میل خود را در باب خاتمه دادن به آن اعلان ننماید قرارداد به خودی‌خود برای مدت یک‌ساله تجدید شده محسوب خواهد شد تا وقتی که اقلاً تا شش ماه قبل از انقضای سال عدم تجدید آن در آخر آن سال از یکی ازطرفین اخطار شود.

اخطار تصمیم به خاتمه دادن به قرارداد حاضر پس از انقضای شش سال اول در موقعی که کمتر از شش ماه به انقضای مدت آن مانده باشد مؤثر نخواهدبود.

فصل نهم - قرارداد حاضر در دو نسخه اصلی به زبان فارسی نوشته شده و نسخ صحه شده در کابل مبادله خواهد شد. برای تصدیق مراتب مذکوره دراین قرارداد اختیارداران طرفین آن را در دو نسخه امضاء و مهر نمودند به تاریخ ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش مطابق ششم قوس یک هزار وسیصد و شش شمسی هجری.

محل امضاء وزیر مختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت شاهنشاه ایران.

مهدی فرخ

محل امضاء وکیل وزیر خارجه

غلام صدیق


پروتکل ضمیمه

نظر به فصل ششم قرارداد ودادیه و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان طرفین متعاهدین برای طرز ارجاع به حکمیت این طور موافقت نمودندکه در صورت ظهور اختلاف مابین طرفین متعاهدین هر گاه از مجرای سیاسی حل قضیه نشود هر یک از طرفین یکی از رجال مهم مملکت خود را به‌طور تفویض انتخاب می‌نمایند در صورت عدم موافقت رأی مابین آنها دو حکم مزبور متفقاً یکی از رجال مهم مملکت بیطرف ثالثی را انتخاب خواهندنمود و رأی آن حکم ثالث در باب مابه‌الاختلاف قطعی‌الاجرا خواهد بود به تاریخ ششم ماه آذر یک هزار و سیصد و شش مطابق ششم قوس یک هزار وسیصد و شش شمسی هجری.

محل امضاء وزیر مختار و ایلچی مخصوص اعلیحضرت شاهنشاه ایران.

مهدی فرخ

محل امضاء وکیل وزیر خارجه

غلام صدیق

(‌مراسله ضمیمه عهدنامه ودادیه و تأمینیه ایران و افغانستان)

نمره ۸۴۷ مورخه ۲۹ آذر ماه ۱۳۰۶

آقای کفیل وزارت خارجه

نظر به عقد قرارداد ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و افغانستان افتخار دارم به اطلاع جناب مستطاب اجل عالی برسانم که چون دولت شاهنشاهی‌ایران همواره اهتمام دارد که تعهدات خود را انجام دهد و تعهدات عهدنامه مذکور را با تعهداتی که در مقابل جامعه ملل دارد منافی نمی‌شمارد علیهذادولت شاهنشاهی ایران به دولت علیه افغانستان اعلام می‌دارد که تعهداتی را که از عضویت خود در جامعه ملل دارد به نوبه خود محترم و مجرا خواهدداشت. موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد محل امضای مهدی فرخ.

مراسله کفیل وزارت امور خارجه افغانستان

نمره ۲۶۹۱ مورخه ۶ جدی ۱۳۰۶

آقای وزیر مختار

مراسله تمبر ۸۴۷ مورخه ۲۹ آذر جلالمتآب در موضوع عقد قرارداد ودادیه و تأمینیه بین دولتین افغانستان و ایران دایر به این که دولت علیه ایران موادقرارداد مذکور را منافی با تعهداتی که در مقابل جامعه ملل دارد نمی‌داند و اصل دست مودت گردید استحضار شد.

محل امضاء وکیل وزارت خارجه محمد ولی

عهدنامه ودادیه و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان مشتمل بر نه فصل و یک پروتکل و دو فقره مراسله منضمه به شرح فوق در جلسه هشتم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی تصویب شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی: در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۰۷ اجازه مبادله دو فقره پروتکل منضمه به عهدنامه

فوق از طرف مجلس شورای ملی داده شده‌است.