قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان - مصوب ۹ دی ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از اضافه عایدات ۱۳۰۵ مبلغ سی و دو هزار تومان برای خرید یک باب عمارت با اثاثیه که به دولت افغانستان‌جهت سفارتخانه آن دولت اهدا شود بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا