قانون اجازه پرداخت بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ - مصوب ۳ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ را از اول فروردین در حدود مبلغ نه میلیون و هشتصدو شصت و هفت هزار و سیصد تومان به شرح ذیل پرداخت نماید:

الف - بر طبق بودجه تفصیلی مصوب ۱۳۰۶ ۹۴۰۰۰۰۰ تومان

ب - اعتبار اضافی برای تشکیل تیپ مستقل بلوچستان مطابق صورت پیشنهادی ۴۰۰۰۰۰ تومان

ج - اعتبار مخارج محصلین وزارت جنگ در اروپا ۶۷۳۰۰ تومان

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا