قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از یکهزار تومان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از یک هزار تومان - مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - اجرت اعلان برای ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از یک هزار تومان است نصف اجرت معمول خواهد بود که علاوه بر حق‌الثبت ازتقاضاکننده ثبت دریافت می‌شود.

ماده دوم - ماده ششم قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ ملغی است. ماده سوم - این قانون پنج روز از تصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می‌نمایدبعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(‌قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از یک هزار تومان) که در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا