قانون سیصد و چهل و شش هزار و دوازده تومان اعتبار برای تشکیلات سجل احوال در سنه ۱۳۰۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون سیصد و چهل و شش هزار و دوازده تومان اعتبار برای تشکیلات سجل احوال در سنه ۱۳۰۷ - مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی معادل سیصد و چهل و شش هزار و دوازده تومان اعتبار برای سال ۱۳۰۷ تشکیلات سجل احوال تصویب و به‌وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ مزبور را در وجه وزارت داخله مطابق تشخیص همان وزارتخانه از حیث تفکیک حقوق و مخارج بپردازد.

مبلغ بیست هزار تومان اعتبار مخارج ۱۳۰۷ سجل احوال مصوب ۱۶ اردیبهشت از این بابت محسوب خواهد شد.

ماده دوم - کلیه مأمورین تحت اشل در هر ولایتی باید از اهالی همان ولایت در نتیجه مسابقه استخدام شوند و اشخاصی از اهل محل که سابقه‌خدمت قبلی در ادارات دولتی داشته باشند با رعایت مسابقه حق تقدم خواهند داشت.

ماده سوم - اوراق هویت که به اشخاص داده می‌شود از از این تاریخ مجانی است. این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا