قانون تمدید مدت ماده اول قانون اجازه پرداخت بودجه‌های مملکتی برای دو ماهه امرداد و شهریور ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تمدید مهلت ماده اول قانون اجازه پرداخت بودجه‌های مملکتی برای دوماهه مرداد و شهریور ۱۳۰۵ - مصوب ۱۹ شهریور ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است ماده اول قانون مصوب مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ به ضمیمه تبصره راجع به پرداخت بودجه چهارماهه اول۱۳۰۵ را نسبت به دو ماه مرداد و شهریور ۱۳۰۵ تمدید نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ۱۹ شهریور ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی